top of page
327304.jpg

MFC ขายกองทุนเปิด M-VI ลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ยึดหลักลงทุน Value Investing เปิดขาย


เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง (M-VI) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน First Eagle Amundi International Fund-IU2 เพียงกองทุนเดียว มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกยึดหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) เปิดขายครั้งแรกวันนี้-15 พฤษภาคม 2561

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง หรือกองทุนเปิด M-VI ถือเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ยึดแนวทางการลงทุนแบบ Value Investing อย่างแท้จริง และมีจุดมุ่งหมายคือ ทำให้สินทรัพย์เติบโตขึ้น มีความยืดหยุ่นในการลงทุนทั้งในอุตสาหกรรมและในตลาดทุนประเทศต่างๆทั่วโลก มีการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนทั้งหุ้น และตราสารหนี้ โดยเน้นธุรกิจดีในราคาที่ยอดเยี่ยม หรือธุรกิจยอดเยี่ยมที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในราคาที่ดี และบริหารกองทุนโดยมุ่งเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

กองทุนเปิด M-VI จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ First Eagle Amundi International Fund ในชนิดหน่วยลงทุน “IU2-C share class USD” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันในเอเชีย และจดทะเบียนในประเทศ Luxemburg โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการกระจายการลงทุนในทุกประเภทสินทรัพย์ และใช้หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน ตราสารที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับตราสารทุน (equity-linked instruments) และตราสารหนี้

กองทุนดังกล่าวยึดหลัก Value Investing และเน้นการลงทุนแบบ Making More by Losing Less โดยการแสวงหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Margin of Safety) อย่างน้อย 30% ตลอดจนมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในทองคำบางส่วนอีกด้วย โดยกองทุนจะแสวงหาหุ้นที่มี Superior Business Models ด้วยการวิเคราะห์หุ้นและทำความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ หาราคาหุ้นที่แท้จริง อดทนรอโอกาสซื้อในราคาที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ราคาหุ้นสูงเกินมูลค่าที่แท้จริง หุ้นที่มีหนี้สูง และมีโมเดลทางธุรกิจที่ผันผวนสูง เป็นต้น

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี มองสถานการณ์การลงทุน ราคาสินทรัพย์เสี่ยงยังน่าจะปรับตัวขึ้นได้ ด้วยปัจจัยบวกจากผลกำไรที่เติบโตของบริษัทในตลาดทุน เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตได้ดีประกอบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลัง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผ่านจุดต่ำสุด แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) แนวโน้มการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่อาจรุนแรงขึ้นเป็น Trade War 2) โอกาสที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับสูงขึ้นกว่าคาด 3) ธนาคารกลางสหรัฐ และยูโรอาจดำเนินนโยบายผิดพลาดส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง

กองทุนเปิด M-VI เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ สามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุน และฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หลังการเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิด M-VI จะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และบริการซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

27 views
bottom of page