top of page
312345.jpg

กรุ๊ปลีส ยื่นฟ้อง เจทรัส อันเกี่ยวเนื่องกับคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท


บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง J Trust Asia Pte., Ltd. รวมทั้ง กรรมการของ J Trust Asia Pte., Ltd. คือ นายโนบุโยชิ ฟุจิซาวะ นายชิเกะโยชิ อาซาโนะ และ ผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวม 4 คน เป็นคดีอาญาต่อศาลล้มละลายกลาง ในฐานความผิดร่วมกันยื่นคำร้ องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการอันเป็นเท็จ ในสาระสำคัญ รวมถึงได้อ้างว่า กรุ๊ปลีส ต้องด้วยข้อสันนิษฐานที่ จะสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ซึ่งเป็นเท็จ ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือในกลุ่มนักลงทุน และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯทั้งนี้ศาลล้มละลายกลางได้รับฟ้องและกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.

28 views
bottom of page