top of page
312345.jpg

EXIM BANK ออกบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกสุขใจ” ช่วยผู้ส่งออก SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน เริ่มต้นส่งออกได


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกบริการ “สินเชื่อส่งออกสุขใจ (EXIM Happy Credit)” เป็นบริการสินเชื่อหมุนเวียน พร้อมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปีในปีแรกสำหรับนิติบุคคลจดบัญชีเดียว อนุมัติภายใน 7 วันทำการ ไม่ต้องมีหลักประกัน ใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักประกันสามารถเริ่มต้นส่งออกได้

4 views
bottom of page