top of page
347550.jpg

เทคนิค TEAMWORK ที่เป็นมากกว่า ทีมเวิร์ค


Credit: ManpowerGroup

การทำงานท่ามกลางการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน หากเป็นภาระกิจที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยตัวคนเดียวได้ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงาน ที่ประกอบได้ด้วยสมาชิกมากกว่าหนึ่ง ช่วยเหลือส่งเสริมกัน เพื่อให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี แต่ในโลกของการทำงาน หลายครั้งที่คุณอาจไม่ได้เป็นคนเลือกสมาชิกในทีมด้วยตนเอง แต่จะต้องมาอยู่ร่วมทีม ถ้าทุกอย่างลงตัวอยู่แล้วงานก็จะเดินไปได้ด้วยดี แต่ถ้าหากว่า ทีม “ไม่เวิร์ค” หมายถึง ไม่สามารถทำให้งานสำเร็จได้อย่างราบรื่น หรือ ไม่สามารถสร้างผลงานให้ได้ตามที่ควรจะเป็น แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมเผยเทคนิคการทำงานอย่างไรให้เป็นทีมเวิร์ค ดังนี้

1. เป้าหมายของทีม และ เป้าหมายของสมาชิกในทีมงาน ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และ สมาชิกในทีมเห็นภาพว่าจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันเช่นไรจนถึงเป้าหมายที่มี ในปัจจุบัน พบว่าวิธีการที่ดีที่สุด คือการให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ซึ่ง สมาชิกในทีมจะมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบมาโดยไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ และ ในกระบวนการสร้างเป้าหมายที่ดี ผู้นำ ก็จะมีโอกาสศึกษาเป้าหมายของสมาชิกในทีม เช่นเดียวกัน

2. ความสำคัญของแต่ละบทบาทหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องมีความชัดเจน สมาชิกในทีมมีความเข้าใจร่วมกันว่า ความสำเร็จของทีมนั้น มาจากการที่ทุกคนในทีมร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในทีมแต่ละท่านได้รับมอบหมาย และ ทุกบทบาทนั้นมีความสำคัญทั้งสิ้น ทั้งนี้การมอบหมายงานที่ดี ควรคำนึงถึงความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน หากมอบหมายหน้าที่ให้คนที่เหมาะสมแล้ว ผลงานที่ได้รับย่อมต้องออกมาดี ดังคำกล่าวที่ว่า “put the right man to the right job” ทั้งนี้ ผู้นำ จะมีโอกาสชี้แจงขอบเขตการทำหน้าที่ รวมไปถึงอำนาจการตัดสินใจต่างๆในทีมงานอีกด้วย

3. การสื่อสาร สมาชิกในทีมมีการสื่อสารที่ดี และ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานคืบหน้าอย่างสะดวกรวดเร็ว และ สามารถป้องกัน หรือ ตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรคได้ทันท่วงที อีกด้วย หากเราสังเกตุในองค์กรใหญ่ๆจะเห็นว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ประหยัด และ ลดการทำงานซ้ำซ้อนได้ดีขึ้นอีกด้วย ส่วนสมาชิกในทีม หากสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบ จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก ลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน

4. กฏ กติกา มารยาท ความโปร่งใส และ มิตรภาพ หากสมาชิกในทีมให้เกียรติ ซึ่งกันและกันแล้ว รักษากฏแห่งการอยู่ร่วมกัน จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ทำให้งานที่ตนรับผิดชอบสามารถปฏิบัติได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาหรือข้อครหาต่างๆ มีมิตรแท้ในการทำงานร่วมกัน อย่างยั่งยืนยาวนาน

นอกจากนี้ หัวใจของ การทำงานเป็นทีม นั้น นอกจากจะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรหรือทีมของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพราะในการทำงานที่อาศัยความร่วมมือ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น ย่อมส่งผลดีต่องานที่ทำ เชื่อว่าหากทำงานเป็นทีมเวิร์ค ผลที่ได้รับนั้นดีเสมอ การทำงานเป็นทีมเวิร์ค ฟังดูแล้วหลายคนอาจกำลังคิดว่ายาก เพราะอาศัยเพียงเทคนิคง่ายๆในการทำงานในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมงาน ความคิด ทัศนคติถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควร หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้น ควรใช้สติในการแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหานั่นเอง ถึงแม้ว่าผลที่ออกมานั้นจะไม่ดีมากเท่าไหร่นัก แต่สิ่งหนึ่งที่เราและทีมจะได้รับคือความภาคภูมิใจ และทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ หากเกิดปัญหาซ้ำอีกครั้ง เราก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างสบาย

678 views
bottom of page