top of page
347550.jpg

MFC ขายกองทุนเปิด MRECO4 ลงทุนหุ้นไทยปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งแต่วันนี้ - 6 ต.ค.60


เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 4 ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไปภายใน 5 เดือน เปิดขายวันนี้-6 ต.ค. 2560

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 4 หรือ กองทุนเปิด MRECO4 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และตราสารอนุพันธ์โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซีมองโอกาสสนับสนุนการลงทุน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนำโดยสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง นำโดยการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐในส่วนของโครงการที่เปิดประมูลไปก่อนหน้า และโครงการใหม่ที่จะเปิดประมูลจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือการปรับลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ด้านราคาน้ำมันอาจได้รับแรงกดดันจากอุปทานฝั่งสหรัฐฯที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่อาจปะทุขึ้นจะทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินให้มีความเหมาะสม

สำหรับกองทุนเปิด MRECO4 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินกองทุนเป็นเงินสด หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกบริษัทจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ หากเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว

กองทุนเปิด MRECO4 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน คาดหวังโอกาสจากการลงทุนดังกล่าวและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มกองทุนเปิด MRECO ที่ลงทุนในหุ้นไทย ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือนนั้น เอ็มเอฟซีได้ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนเปิดMRECO1 ภายในเวลาเดือนเศษ และ MRECO3 ภายในเวลาสองเดือนเศษ และกองทุนเปิด MRECO2ภายในเวลาหกเดือนเศษ ปัจจุบันเอ็มเอฟซีมี Target Fund ภายใต้การบริหารทั้งหมด 85 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลาการลงทุน 38 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกำหนดเวลาการลงทุน 18 กองทุน และจำนวน Target Fund ที่ยังไม่ถึงเป้าหมายและเกินกำหนดเวลาการลงทุน 29 กองทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้สนใจลงทุนในกองทุนเปิด MRECO4 สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 085-616-3993 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 และสาขาหาดใหญ่ โทร.074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

 

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง

18 views
bottom of page