top of page
347550.jpg

บสส. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่


คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส. มีผลตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ อายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินขององค์กรที่เป็นผู้นำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม และมากกว่า 15 ปี ในสถาบันการเงิน ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท KPMG Phoomchai Advisory Thailand Ltd. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน การปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบรวมกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารจัดการการลงทุน และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐต่างๆ

7 views
bottom of page