SCG รับรางวัลผู้นำนวัตกรรมด้านการประยุกต์ใช้ Internet of Things ในอุตสาหกรรม จาก intel


เอสซีจี ขานรับนโยบาย Industry 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยล่าสุดได้รับรางวัลผู้นำนวัตกรรมด้านการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในอุตสาหกรรม หรือ “Innovative Industrial IoT Project Implementation Award” จาก Intel ในงาน “ASIA IoT Solution Alliance 2017” ด้วยผลงานการสร้างสรรค์ระบบ Real-time Inventory Monitoring สำหรับอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าองค์กรสามารถตรวจสอบปริมาณซีเมนต์คงเหลือในไซโลซีเมนต์ของเอสซีจีได้แบบอัตโนมัติ ก่อนนำมาประมวลผลเพื่อคำนวณปริมาณความต้องการ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้งานซีเมนต์ในแต่ละไซต์ได้อย่างรวดเร็วทันทีและแม่นยำ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวที่เก็บไว้บนระบบคลาวด์ได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา

ปัจจุบันนวัตกรรมดังกล่าว ได้นำไปใช้งานจริงในไซโลซีเมนต์ของเอสซีจีแล้วกว่า 40 ไซโล และมีแผนจะนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเวลาจากการใช้แรงงานคน รวมทั้งยังเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งโลจิสติกส์ ทำให้การเติมผลิตภัณฑ์ในสต็อกของลูกค้าเป็นไปได้แบบอัตโนมัติ

121 views

Recent Posts

See All

กองทุน "Cyber Security" เกาะเทรนด์ Metaverse

บลจ.ทิสโก้ ลุยธุรกิจปีขาล จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security หรือ TCYBER ลงทุนธุรกิจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบุเป็นกองทุน ”เสี่ยงสูง” แต่ยืนยันมีโอกาสเติบโตเด่นตามความต้องการเพิ่มขึ้นจากกระแส

กองทรัสต์ KTBSTMR ขยายเวลาประกันรายได้

กองทรัสต์ KTBSTMR ขยายเวลารับประกันรายได้"โครงการซัมเมอร์ฮิลล์" และ"โครงการซัมเมอร์ฮับ" เพิ่มเป็น 3 ปี มุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์สม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่น รักษาผลตอบแทน