MFC ตั้งกอง ดิวิเดนด์ เอเชีย คุยเป็นทางเลือกที่เหนือกว่า

October 25, 2019

MFC เสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (MDIVA) เน้นลงทุนในหุ้นไทยและภูมิภาคเอเชีย เป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุน มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกหุ้นที่มี dividend yield สม่ำเสมอ และมีศักยภาพการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคต แบ่ง Class จ่ายปันผลและสะสมมูลค่า เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล และผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์

 

นายเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ธนาคารกลางที่สำคัญดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และธนาคารโลกคาดว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเป็น 2.6% ก่อนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ 2.7% ในปี 2563 จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภท Yield Play ที่ให้ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดสม่ำเสมอ เช่น การลงทุนในหุ้นของบริษัทคุณภาพดี มีศักยภาพในการเติบโต และจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ กระจายการลงทุน (Diversification) ไปยังอุตสาหกรรมและประเทศในเอเชีย โดยหุ้นในภูมิภาคเอเซียให้ผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ในสัดส่วนสูงกว่าหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ

 

ด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าว MFC จึงเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (MDIVA) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทั้งในไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน มีฐานะทางการเงินที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน

 

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารอื่น เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) ทั้งในและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX Hedging) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

กองทุนเปิด MDIVA เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว รับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ และผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุน โดยช่วงแรกกองทุนเปิดให้บริการ 3 ชนิดหน่วยลงทุนได้แก่ 1. MDIVA-D ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป, 2. MDIVA-A ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (โดยชนิดที่ 1 และ 2 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท) 3. MDIVA-ID ชนิดจ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (ลงทุนขั้นต่ำ 50 ล้านบาท) ซึ่งกองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ภายหลังการเสนอขายครั้งแรกกองทุนจะเปิดให้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691