Seminarr.png

ไทยพาณิชย์จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ให้แก่ FWD

August 6, 2019

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2562 โดยมีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน65,949,620 หุ้นที่ธนาคารถือในไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.17 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของไทยพาณิชย์ประกันชีวิตให้แก่ FWD ซึ่งเมื่อการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ ธนาคารและไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในธุรกิจประกันชีวิต โดยธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ FWD แก่ลูกค้าในประเทศไทยผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว ทั้งนี้มีผู้บริหารได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก  ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691