Seminarr.png

ครม. เห็นชอบการให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

January 11, 2019

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน 

“ปาบึก” และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 3 - 7 มกราคม 2562 กรณีให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถได้ นั้น

  

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 

ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า“เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียภาษีที่มีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์พายุฯ ที่เกิดขึ้น จึงให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 

1. กรณีซ่อมบ้าน

ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 

หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร 

หรือที่อยู่ในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด 

หรือทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฯ 

ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่างเช่น

 

    (1) 

ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร 

เช่น ค่าสีทาบ้าน ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน 

ค่าหลังคา ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซม และค่าแรงในการซ่อมแซม

    (2) 

ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือห้องชุด 

เช่น ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ built-in

    (3) 

ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดอยู่ในเขตอาคาร 

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้ว ประตูรั้ว กำแพง โรงรถ สระว่ายน้ำ 

บ่อเลี้ยงปลา รวมทั้งค่าแรง

 

2. กรณีซ่อมรถ

ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 

หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์ 

หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฯ 

ที่เกิดขึ้น และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย 

ทั้งนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมตัวเครื่องยนต์ 

ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ 

หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถที่ได้รับความเสียหาย 

โดยรถนั้นจะต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ ค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถดังกล่าว 

ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย 

และการจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒562 

โดยให้ใช้สำหรับการยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2562 

ที่จะต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

จึงขอให้ผู้เสียภาษีเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีด้วย”

 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691