สภาวิศวกรต้านใบอนุญาตต่างชาติ หากขาดแคลนพิจาณาเท่าที่จำเป็น

June 19, 2018

สภาวิศวกรคัดค้านให้ใบอนุญาตวิศวกรต่างชาติทำงานในประเทศไทย ชี้วิชาชีพวิศวกรควรเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย อ้างเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของประชาชน และการมีมาตรฐานวิชาชีพกำกับอยู่ แนะหากการขาดแคลนวิศวกร อาจพิจารณาให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานได้เท่าที่จำเป็น เฉพาะส่วนงานที่ขาดแคลน หรือที่ต้องการความรู้เฉพาะทาง

 

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการอนุญาตให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยใน 12 อาชีพนั้น ซึ่งรวมถึงงานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ด้วยนั้น สภาวิศวกรเห็นว่า เนื่องจากงานในสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกร เนื่องจากเป็นงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และสาธารณะ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนี้ จึงต้องมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จบการศึกษาในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง และต้องทำงานภายใต้จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ฎ. การกำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 กำหนดบัญชีอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับการออกแบบ และคำนวณ จัดระบบ งานวิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ ซึ่งเห็นว่าควรกำหนดไว้ตามเดิม เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของประชาชนและการมีมาตรฐานวิชาชีพกำกับอยู่

 

“ในกรณีที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือต้องการรับถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างชาติ หรือในกรณีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกร ก็อาจพิจารณาให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานได้เท่าที่จำเป็น เฉพาะตรงส่วนงานที่ขาดแคลน หรือที่ต้องการความรู้เฉพาะทาง แต่จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน และต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษจากสภาวิศวกรเสียก่อน” ศ.ดร.อมร กล่าว

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691