Seminarr.png

บสส. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

August 2, 2017

คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง  นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส.  มีผลตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ อายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินขององค์กรที่เป็นผู้นำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม และมากกว่า 15 ปี ในสถาบันการเงิน ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท KPMG Phoomchai Advisory Thailand Ltd. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการเงิน  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน การปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบรวมกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารจัดการการลงทุน และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐต่างๆ

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691