Seminarr.png

ผสานความร่วมมือ

September 19, 2016

 

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ลงนามร่วมกับสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน จัดโครงการวิถีการออมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้แก่ชุมชน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ 

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691