Seminarr.png

SME Bank 7 เดือนกำไร 1.26 พันล้าน..เข็นลูกหนี้ผ่านกฎหมายฟื้นฟูรายแรก

August 31, 2016

 

 เอสเอ็มอีแบงก์โชว์ 7 เดือนกำไร 1.26 พันล้านบาท ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 1.9 หมื่นล้าน ด้านหนี้เสียลดต่อเนื่องเหลือ 22.24% เผยแบงก์ชาติเข้าตรวจสอบภายในแล้วมีมาตรฐานยอมรับได้ ขณะที่ช่วยลูกหนี้เอสเอ็มอีเข้าสู่กฎหมายฟื้นฟูกิจการสำเร็จเป็นรายแรก นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ร่วมกันเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารในเดือนกรกฎาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 155 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินเชื่อมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลง ประกอบกับธนาคารสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินลดลง และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบแผนงานที่วางไว้

 

อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงเล็กน้อย จากการที่ธนาคารได้ตั้งสำรองส่วนเกินเผื่อค่าหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงิน โดยกำไรสุทธิของธนาคารรวม 7 เดือน เท่ากับ 1,259 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2559 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยคิดเป็นสินเชื่อรวม 18,914 ล้านบาท มีจำนวนลูกค้า 6,242 ราย เฉลี่ยกู้ต่อราย 3 ล้านบาท และยอดสินเชื่อคงค้างจำนวน 88,858 ล้านบาท ส่วน NPL ณ 31 กรกฎาคม 2559 คงเหลือ 19,758 ล้านบาท คิดเป็น 22.24% ของสินเชื่อรวม ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ที่มียอด NPL เท่ากับ 20,011 ล้านบาท คิดเป็น 22.60% ของสินเชื่อรวม หรือลดลง 253 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากธนาคารได้มีการตัดหนี้สูญทางบัญชีและมีการแก้ไขหนี้ NPL ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้ปิดบัญชี

 

ขณะที่จากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร และมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ ธพว. ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารดำเนินการได้ตามมติ คนร. และแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เมื่อช่วงต้นปี 2559 ซึ่งเป็นการตรวจสอบสถาบันการเงินทั้งระบบ (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ(SFIs))

 

ทั้งนี้ ธปท. ได้แจ้งผลการตรวจสอบ ธพว.ในเรื่องการตรวจสอบภายในและเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ว่า ธพว.มีมาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ และ ธปท.ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานดังกล่าวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย

 

ด้าน นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า นับตั้งแต่มีกฎหมายใหม่ฟื้นฟูกิจการ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีสิทธิ์ยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท บูรพา มิวซิเคิล จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้ของ ธพว. โดยถือว่าเป็น SME รายแรกที่ผ่านการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายใหม่ นับตั้งแต่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ เป็นต้นมา

 

สำหรับกรณีดังกล่าว ธนาคารได้ร่วมมือกับ กรมบังคับคดี และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความช่วยเหลือ SME เตรียมความพร้อมยื่นขอเข้าแผนฟื้นฟูกิจการโดยช่วยเจรจาและแนะนำการเขียนแผนฟื้นฟู รวมถึงเป็นตัวกลางประสานระหว่างเจ้าหนี้ต่างๆ เพื่อหาข้อยุติการผ่อนชำระหนี้ตามเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการรายนี้ยังสามารถทำธุรกิจต่อไปได้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยใช้เวลาในการดำเนินการมาประมาณ 2 เดือน

 

ทั้งนี้ เมื่อศาลเห็นชอบตามแผนฟื้นฟูแล้ว ธพว.จะส่งลูกค้ารายนี้รับการพิจารณาเงินกองทุนเพื่อการพลิกฟื้นกิจการ SME ของ สสว. วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท เงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นระยะเวลานานถึง 7 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย

 

สำหรับบริษัท บูรพา มิวซิเคิล จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำหน่ายเพลงที่มีลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ธุรกิจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเนื่องจากประสบปัญหาด้านการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีเจ้าหนี้ 2 ราย คือ ธพว. และ เจ้าหนี้ทางการค้า ทั้งนี้ลูกหนี้รายนี้นับเป็นรายแรกของธนาคารที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนด้านการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ จนผ่านกระบวนการของศาลล้มละลายกลางในขั้นตอนได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและคาดว่าในเร็วๆ นี้ธนาคารจะนำลูกหนี้รายอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนการเข้ายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการจากศาลล้มละลายกลางต่อไป

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691