Seminarr.png

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

January 30, 2018

ดีลอยท์ โกลบอล (Deloitte Global) เปิดเผยรายงานการวิจัยชื่อ "The Fourth Industrial Revolution is Here - Are You Ready?" ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารธุรกิจระดับอาวุโสและผู้นำหน่วยงานภาครัฐจากทั่วโลกไม่เชื่อมั่นว่าองค์กรของพวกเขา มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างและใช้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (อุตสาหกรรม 4.0)

 

อุตสาหกรรม 4.0 คือยุคสมัยแห่งการหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีทางกายภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การวิเคราะห์ ปัญญาประดิษฐ์ ค็อกนิทิฟคอมพิวติ้ง และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT)

ดีลอยท์ โกลบอล ได้สำรวจมุมมองความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง (C-suite หรือ C-level) จำนวน 1,600 คน ใน 19 ประเทศ และเลือกสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพื่อสำรวจความพร้อมของผู้บริหารเหล่านี้ในการใช้ประโยชน์จากยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ดีแก่ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญรายอื่นๆ

 

"เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและขับเคลื่อนยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น กำลังทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้ขีดจำกัด และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร" ปูนิต เรนเจน ซีอีโอ ของดีลอยท์ โกลบอล กล่าว

 

"นี่คือช่วงเวลาแห่งโอกาส แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกัน เราได้พัฒนางานวิจัยฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่า เหล่าผู้บริหารกำลังก้าวเดินไปอย่างไรบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงนี้ และเพื่อค้นหาขอบเขตที่ผู้บริหารเหล่านี้จะสามารถมีบทบาทในการรับมือกับผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่จะมีต่อองค์กรและสังคมของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

คำถามในงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ ผลลัพธ์ทางสังคม กลยุทธ์ คนเก่ง/กำลังคน และเทคโนโลยี ซึ่งผลสำรวจบ่งชี้ว่า แม้ผู้บริหารเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่พวกเขากลับไม่ค่อยมั่นใจว่าควรทำหรือปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 

ทั้งนี้ ในการสำรวจตามแต่ละ 4 หัวข้อนั้น พบว่ามีความขัดแย้งบางประการ ดังนี้

 

ผลลัพธ์ทางสังคม: มองบวกแต่ไม่มั่นใจในบทบาทของตนเอง – แม้ผู้บริหารมองว่าอนาคตข้างหน้าจะมีความมั่นคงมากขึ้น ขณะที่ความไม่เสมอภาคลดลง แต่ขณะเดียวกันผู้บริหารกลับไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นมากนักเกี่ยวกับบทบาทของตนหรือองค์กรของตนในการโน้มน้าวสังคมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

ผู้บริหารจำนวนมาก (87%) เชื่อว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะยกระดับความเสมอภาคและความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ขณะที่สองในสามมองว่า ภาคธุรกิจจะเข้ามามีอิทธิพลมากกว่าภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในการกำหนดอนาคต

 

อย่างไรก็ดี มีผู้บริหารไม่ถึงหนึ่งในสี่ที่เชื่อว่า องค์กรของตนเองสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อปัจจัยทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ความยั่งยืน และการเลื่อนชั้นทางสังคม

 

กลยุทธ์: สงบนิ่งแต่มีพลัง – เหล่าผู้บริหารยอมรับว่า อาจไม่พร้อมที่จะคว้าความได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงที่มากับอุตสาหกรรม 4.0 ทว่าข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาหันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจแต่อย่างใด

 

มีผู้บริหารเพียงหนึ่งในสามที่มีความเชื่อมั่นสูงว่า พวกเขาสามารถดูแลองค์กรในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ และมีเพียง 14% ที่เชื่อมั่นอย่างสูงว่า องค์กรพร้อมใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปลี่ยนแปลงที่มากับอุตสาหกรรม 4.0

 

ผู้บริหารหลายรายยังคงมุ่งความสนใจไปที่ขอบข่ายเดิมๆ (เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การเพิ่มผลิตภาพ) แทนที่จะหันไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง หรือคนเก่ง (talent) รวมทั้งขับเคลื่อนเทคโนโลยีล้ำสมัยและสามารถแข่งขันได้ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลค่า

 

คนเก่ง/กำลังคน: วิวัฒนาการกับการปฏิวัติ – ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นว่ามีคนเก่งและมีความสามารถเหมาะกับงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรก็ดี พวกเขารู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วในเรื่องของการสร้างกำลังคนที่ตรงกับงาน แม้การบริหารคนเก่งเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับท้ายๆ ก็ตาม

 

มีผู้บริหารเพียงหนึ่งในสี่ที่เชื่อว่า พวกเขาได้วางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต

 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้บริหาร 86% มองว่าทำทุกสิ่งอย่างเต็มความสามารถแล้วเพื่อสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ทว่าคำตอบบ่งชี้ว่า ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับท้ายๆ นอกเหนือไปจากการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

 

สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเก่งในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น บริษัทเหล่านี้กำลังเสาะหาบทบาทใหม่ๆ ที่อาจเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถชูจุดแข็ง พร้อมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อยกระดับนวัตกรรม สภาพแวดล้อมการทำงาน ไปจนถึงแนวทางใหม่ๆ ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 

เทคโนโลยี: ความท้าทายกับการเตรียมตัว – ผู้บริหารเข้าใจถึงความจำเป็นของการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสจากอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดการวางกลยุทธ์ภายในและเป้าหมายระยะสั้น

 

ผู้บริหารยอมรับว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความต้องการที่จะสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าจะสร้างผลลัพธ์ต่อองค์กรมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารน้อยคนนักที่กล่าวว่า สามารถจัดทำแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ ที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยให้เหตุผลว่าเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์ภายใน ขาดความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอก และการให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะสั้น

 

การวิจัยพบว่า โดยรวมแล้ว ผู้บริหารทั่วโลกยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเตรียมองค์กรของตนเองให้พร้อม เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มศักยภาพ พวกเขาจำเป็นต้องไขว่คว้าโอกาสเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายหลักที่จะนำประโยชน์มาสู่ลูกค้า บุคลากร องค์กร ชุมชน และสังคมในวงกว้างขึ้น

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691