top of page
327304.jpg

TEAMG ได้งานใหม่ รวมมูลค่าประมาณ 197 ลบ.

"TEAMG" ลงนามสัญญางานใหม่จากภาครัฐ 5 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 197 ล้านบาท


TEAMG หรือ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการทำสัญญาที่สำคัญร่วมกับภาครัฐ จำนวน 5 โครงการด้วยกัน ได้แก่ 1. ที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ว่าจ้างโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ว่าจ้างโดย กรมทรัพยากรน้ำ 3. งานจ้างออกแบบโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด(บริษัทย่อยของบริษัท) ว่าจ้างโดย การไฟฟ้านครหลวง 4. ที่ปรึกษางานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจัดทำแบบแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับงานทางหลวง โดยบริษัท และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัท) ว่าจ้างโดย กรมทางหลวง 5. ที่ปรึกษาโครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจ้างโดย การประปานครหลวง

ทั้งนี้โครงการทั้งหมดได้ลงนามสัญญาไปเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 197 ล้านบาท ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองโครงการที่สำคัญของประเทศ

16 views

コメント


bottom of page