บลจ.เกียรตินาคินภัทร เพิ่มทางเลือกในการลงทุนเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี G-THEME-H ชนิดเพื่อการออม

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เพิ่มทางเลือกในการลงทุน เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคเคพี G-THEME-H ชนิดเพื่อการออม (SSF)


(15 กุมภาพันธ์ 2564) นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ. เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะเปิดเสนอขายหน่วย ลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือ SSF ของ กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G- THEME-H) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ แบบ Fund of Funds ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ตัวอย่างกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ จะรวบรวมหลากหลายธีมการลงทุนที่โดดเด่นในระยะยาวไว้ในกองทุนเดียว ยกตัวอย่างเช่น ธีมการลงทุนที่เกิดจากแนวโน้ม(Trend)การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลก เช่น การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเปิดเสนอขายกองทุน KKP G-THEME-H หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP G-THEME-H-SSF) เป็นการเพิ่มนโยบายการ ลงทุนของกองทุนในกลุ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 10 กองทุน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใน การลงทุนให้กับผู้ลงทุน ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย และผสมผสานจัดพอร์ตการลงทุนได้ตาม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนระยะยาว “สำหรับมุมมองการลงทุน ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.52 นับตั้งแต่ต้นปี 2564 ต่อเนื่องจากปีก่อน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.33 เนื่องจากมีปัจจัยบวกหลายประการเกิดขึ้นในช่วงปลายปีก่อนต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ ได้แก่ การเริ่มผลิต และแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 ในหลายประเทศ ผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่ทางพรรคเดโมเครตได้เสียงข้างมากในทั้งสอง สภาช่วยให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มง่ายขึ้นและมีมูลค่าสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ใน สมัยประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นและมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อจะปรับเพิ่ม สูงขึ้น กระแสเงินลงทุนจึงไหลออกจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่น เงินสดและทองคำ เข้าสู่ตลาดหุ้นโลก ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากรูปแบบการบริโภค และเศรษฐกิจแนวใหม่ในระยะยาว มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องได้ เนื่องจากประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทในหุ้นกลุ่มดัง กล่าวยังคงมีอัตราการเติบโตระยะยาวที่ดีกว่ากลุ่มธุรกิจแนวเก่า ประกอบกับสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่สูงและแนวโน้มกระแสเงิน ลงทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะยังคงสนับสนุนตลาดหุ้นโลกให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ ทาง บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงนำเสนอ กองทุน KKP G-THEME-H-SSF เป็นทางเลือกให้ ผู้ลงทุนไทยได้มีโอกาสกระจายการลงทุน ระยะยาวไปในหุ้นต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจแนวใหม่ดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไข การลงทุนในกองทุนเพื่อการออม หรือ SSF ได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม” นายยุทธพล กล่าว สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KKP G-THEME-H-SSF สามารถขอหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์เกียรติ นาคินภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ ชวน

คำเตือน :

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมถึงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน

  • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและสังคมรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย

  • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

  • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

  • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ครอบคลุมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com


1 view0 comments

Recent Posts

See All

RBF โชว์กำไรปี 63 โตต่อเนื่อง 46%...รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท

“RBF” แรงดีกำไรปี 63 โตกว่า 46% สวนกระแสภาพรวมตลาด รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท ควบคุมใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คาดยอดขายปี 64 โต 10-12% ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 6.3% เตรียมขึ้น XD 12 มี.ค.นี้ ถือเป็นหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน

For advertising please call: 02-2534691