top of page
327304.jpg

CIMB THAI ติดปีก เติมฝัน ส่งมอบโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ห้องสมุดยุคใหม่ และอุปกรณ์ดนตรีสากลนายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าติดปีก เติมฝัน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งมอบ โครงการเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนสกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานรับมอบโครงการ


        โดยปกติแล้วโรงเรียนระดับมัธยมจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันจากรัฐบาล แต่โรงเรียนสกลวิสุทธิเป็นโรงเรียนมัธยมที่ใช้งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน


        ธนาคารส่งมอบ โครงการเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ธนาคารเข้าไปติดตั้งระบบน้ำและสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ให้โรงเรียนด้วย รวมถึงบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพให้เด็กๆ โครงการเกษตรอาหารกลางวันแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กนักเรียน ได้ฝึกทักษะด้านการทำเกษตร เสริมสร้างวิชาชีพ ที่สำคัญคือได้ฝึกความรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้น ผลผลิตที่ได้สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย

        ธนาคารยังส่งมอบห้องสมุดชาญฉลาด (Smart Library) ที่ปลูกด้วยไม้อายุเก่าแก่สวยงามอายุ 104 ปี และมีห้องสมุดที่อนุรักษ์ไว้ในสภาพดีอยู่แล้ว ธนาคารเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่อง scan barcode เพื่อจัดทำระบบการยืมหนังสือที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นระบบ สมความตั้งใจให้เป็น Smart Library


        นอกจากนี้ สิ่งที่โรงเรียนแห่งนี้ยังขาดคืออุปกรณ์ดนตรีสากล ธนาคารจึงเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีสากลให้วงดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อติดปีกเติมฝันทักษะทางดนตรีให้เด็กโรงเรียนนี้ที่มีใจรักและสนใจดนตรีไทย ดนตรีสากลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามเปิดสอนมาแล้ว 104 ปี สอนระดับชั้น ม.1-6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน  


        แนวทางการทำ CSR ของธนาคารตั้งอยู่บนความยั่งยืน มากกว่าการให้ครั้งเดียวจบ และการศึกษาเป็นความยั่งยืนจึงเป็นที่มาที่ธนาคารให้ความสำคัญกับแกนนี้มาตลอด 10 ปี เราพบว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต่างมีจุดแข็งที่พัฒนาให้เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ๆพัฒนาเป็นแปลงเกษตรได้ รวมถึงทักษะของเด็กๆ เรื่องการทำเกษตร ทักษะด้านดนตรี กีฬา หุ่นยนต์บังคับมือ เราจึงเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมจุดเด่นนั้นๆ เพิ่มเติมจากการมอบศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีนี้ธนาคารจะเดินหน้าโครงการติดปีกเติมฝันต่อไป เพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญของอนาคต สอดคล้องกับจุดยืนของโครงการเพื่อสังคมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ไม่ใช่การให้เปล่า แต่เป็นการให้แบบยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย Sustainable Banking นายประภาส กล่าว

15 views

Comentarios


bottom of page