top of page
327304.jpg

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ปี 2566 เป็นปีที่ 3
ธ.ก.ส. คว้ารางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงการพัฒนาองค์กร ในทุกมิติสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง


วันนี้ (31 มกราคม 2567) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 (SOE Award) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น และนายเกรียงไกร กัลป์หะรัตน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.  เข้ารับรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ทั้งนี้ โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ และนายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯสำหรับรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ที่ ธ.ก.ส. ได้รับในครั้งนี้ ได้มาเป็นปีที่ 3 โดยเคยได้รับในปี 2563 ปี 2565 และในปีนี้ 2566 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด โดย ธ.ก.ส. ได้กำหนดกรอบทิศทางในการกำกับดูแล ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก IT Governance เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร


ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป    

13 views

댓글


bottom of page