Search

บสย.หนุนเอสเอ็มอีไทยเต็มสูบ ค้ำฯ 1.8 แสนล.ช่วย 1.42 แสนรายบสย.เดินหน้ามาตรการเสริมช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยรับมือเศรษฐกิจผันผวน ดันเข้าถึงสินเชื่อ 1.8 แสนล้านบาท ต่อลมหายใจ 1.42 แสนราย ปรับเงื่อนไขการค้ำประกันให้เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น พร้อมยืดเวลาค้ำประกันโครงการ PGS 5- PGS7 ออกไปอีก 5 ปี


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. พร้อมดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 7 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยให้ บสย. เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อให้มากขึ้น


ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” บสย.จะมุ่งเน้น การส่งเสริม สนับสนุน ปลดล็อก และเติมทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ก้าวข้ามความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดย บสย.ได้ปรับเงื่อนไขการค้ำประกัน เพื่อให้สถาบันการเงินได้เร่งปล่อยสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs ได้คล่องตัวขึ้น ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. รวมถึงการขยายระยะเวลาการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการเดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 5-ระยะที่ 7) ออกไปอีก 5 ปี โดยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 2 กลุ่ม ได้แก่


1. กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ ประกอบด้วย โครงการค้ำประกัน บสย. SMEs สร้างไทย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 60,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ จำนวน 84,000 ราย ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี โดยฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี ขยายระยะเวลาการค้ำประกัน โครงการ PGS ระยะที่ 5, ระยะที่ 6 และระยะที่ 7 ไปอีก 5 ปี ช่วยผู้ประกอบการ SMEs รวม 28,000 ราย โดยยังได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กว่า 70,000 ล้านบาท


2. กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง (ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8) ประกอบด้วย โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. D ยกกำลังสาม” (บสย. D3) จำนวน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 10 ปี ช่วยผู้ประกอบการ SMEs กว่า 10,000 ราย โครงการค้ำประกันอื่นๆ ภายใต้โครงการ PGS8 จำนวน 40,000 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 10 ปี ช่วยผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 20,000 ราย


ทั้งนี้ มติครม.เห็นชอบให้ บสย.สามารถขยายขอบข่ายการค้ำประกันสินเชื่อให้ครอบคลุมธุรกรรม เช่าซื้อลิสซิ่ง และ

แฟคเตอริ่ง และโครงการ Direct Guarantee หรือ DG สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มที่มีศักยภาพ วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ค้ำประกันสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน โดย บสย.เป็นผู้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Risk Based Pricing) ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี โดย บสย.จะเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อขยายโอกาสการให้ความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการให้มากที่สุด


“มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการเร่งด่วน ที่ บสย. ให้ความสำคัญและพร้อมดำเนินการทันที ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยเสริมสภาพคล่องสู่ภาคธุรกิจ ปลดล็อกให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยปรับเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และยังช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ให้ถูกฟ้องดำเนินคดีอีกด้วย“ ดร.รักษ์ กล่าว

For advertising please call: 02-2534691