top of page
327304.jpg

ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว...แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคาร


ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ ...เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร ไม่ต้องรีบ ลงทะเบียนที่บ้านได้ 24 ชั่วโมง......วอนทำตามรัฐบาลแนะนำ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"


ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมาตรการเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อต่อกัน (เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนมากเร่งรีบไปติดต่อสาขาธนาคารออมสินในหลายพื้นที่จนแออัดแน่นบริเวณพื้นที่สาขา เพื่อทำการเปิดบัญชีเงินฝาก หรือเชื่อมต่อพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝาก เพื่อสะดวกต่อการรับเงินชดเชยนั้น ธนาคารฯ ขอแนะนำว่าไม่ต้องรีบเดินทางไปทำธุรกรรมดังกล่าว เพราะยังสามารถมาติดต่อได้เรื่อยๆ เพราะยังไม่ มีระยะเวลาสิ้นสุด


โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน .com ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาล และแพทย์ ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน แออัด หรือรวมกันเป็นกลุ่ม อาจเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อไวรัสกันได้


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากไปทำธุรกรรมดังกล่าวที่สาขาธนาคารออมสินหลายแห่งในหลายพื้นที่ ช่วงวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 จนเกิดความแออัดหนาแน่นภายในพื้นที่สาขา อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้ามชุมนุมและรวมตัวกันในสถานที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ธนาคารฯ จึงขอปิดการให้บริการสาขาในบางสาขาที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ต่อทั้งประชาชนและพนักงานธนาคารออมสิน ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลา

14 views

Comments


bottom of page