top of page
327304.jpg

บอร์ดออมสิน มีมติเห็นชอบ เลือก "วิทัย รัตนากร" เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่คณะกรรมการธนาคารออมสิน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มติคัดเลือก นายวิทัย รัตนากร เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ แทน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่จะหมดวาระ เผย นายวิทัย รัตนากร

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ พร้อมนำพาองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้เจริญก้าวหน้า เตรียมเสนอ ธปท. ก่อนเสนอรมว.คลัง เห็นชอบแต่งตั้งต่อไป


นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ที่มี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ดำรงตำแหน่งต่อจาก นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่จะหมดวาระในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยได้ออกประกาศสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 4 คน และผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เชิญมาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า นายวิทัย รัตนากร เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำพาธนาคารออมสินเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ ปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจขององค์กรให้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว


สำหรับขั้นตอนต่อไป ธนาคารฯ จะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบประกาศแต่งตั้งต่อไป.

43 views

Commenti


bottom of page