top of page
327304.jpg

ออมสิน สนับสนุนจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพ & ผู้สูงอายุ


นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ร.อ.ชุมพล ตุลาพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสถานที่หรือจุดฉีดวัคซีน โดยความร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค โดยมีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน และจะดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและพนักงานธนาคารออมสินได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 ราย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 25645 views

Comments


bottom of page