top of page
327304.jpg

ธปท. ออกมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น ลดช่องทางพักเงิน ชะลอการแข็งค่าของเงินบาท


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นในวันที่ 12 ก.ค. 2562 ซึ่งนับเป็น “มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท” ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้มีการส่งสัญญาณ/ท่าทีที่เป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงก่อนหน้านี้

มาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น มีประเด็นที่สำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ 1. การปรับลดเกณฑ์ยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทของ NR ลงมาที่ 200 ล้านบาทต่อราย NR จาก 300 ล้านบาทต่อราย NR ทั้งบัญชี NRBA และบัญชี NRBS และ 2. การยกระดับความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะต้องมีการรายงานลึกขึ้นถึงระดับชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

นั้น แม้เงินบาทอาจจะกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบที่อ่อนค่าลงหลังการประกาศมาตรการดูแลเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า อาจต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อติดตามประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงที่เงินดอลลาร์ฯ กลับมาอ่อนค่าลงจากประเด็นเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ยังคงเห็นกระแสเงินทุนไหลเข้าไทยในช่วงหลังจากนี้ และหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับที่ผิดปกติ คาดว่า ธปท. ก็อาจจะกลับมาประเมินความจำเป็นของการปรับใช้มาตรการ/เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมอีกในระยะต่อๆ ไป โดยคงต้องยอมรับว่า แต่ละเครื่องมือต่างก็มีเงื่อนไขและผลกระทบต่อตลาดในระดับที่แตกต่างกัน

 

Credit: Kasikorn Research Center

1 view
bottom of page