top of page
312345.jpg

ธ.ออมสิน สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กด้านวิชาการ


ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถวายเงินจำนวน 4 ล้านบาท ให้แก่พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพชรยอดมงกฎ สำหรับการสอบแข่งขันด้านวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและเยาวชนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการจัดสอบแข่งขันความสามารถของนักเรียนทั่วประเทศใน 4 ประเภท ได้แก่ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ และหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อเร็วๆนี้

2 views
bottom of page