top of page
312345.jpg

บลจ.กรุงศรีฉวยจังหวะ ตั้งกองทุนเฮลธ์แคร์

นับจากปีใหม่ 2562 เป็นต้นมา ที่ประเด็นเรื่องการให้ค่ายา-เวชภัณฑ์-ค่าบริการแพทย์ เข้า

เป็นสินค้าควบคุม จนกดดันหุ้นในหมดโรงพยาบาลมากพอสมควร ล่าสุดมีข่าวดีเมื่อทางการเปิดช่องไม่กำหนดเพดานค่ารักษา ทำให้แรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มนี่ผ่อนคลายขึ้น โดยครม. วันที่ 22 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบนำค่ายา-เวชภัณฑ์-ค่าบริการแพทย์ เข้าเป็นสินค้าควบคุม แต่แค่ดูแลไม่ได้ควบคุมราคา เพราะต้องการให้ไทยยังเป็นผู้นำด้านสถานพยาบาล และครม.ยังอนุมัติให้ตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม แต่จะไม่กำหนดเพดานค่ารักษาสูงสุด ยังช่วยผ่อนคลายความกังวล

ด้าน บลจ.กรุงศรี ใช้จังหวะที่ดี เปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่าบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตที่ดี เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยปัจจัยสนับสนุนในระยะสั้นได้แก่ ความกดดันเรื่องการตั้งราคายาได้ผ่อนคลายลง และราคาหุ้นอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม

ด้านปัจจัยสนับสนุนระยะกลาง ได้แก่ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมมีเงินสดในมือสูงนำไปสู่การควบรวมกันของบริษัทในอุตสาหกรรม และการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงปัจจัยสนับสนุนระยะยาวจากการที่ประชากรโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีอายุขัยยาวนานขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และการเติบโตของชนชั้นกลางที่มีความต้องการคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น

“กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ หรือ KFHHCARE มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds -Global Healthcare Fund, Class C (acc) - USD โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นกองทุนหลักเดียวกับกองทุน KF-HEALTHD ที่ได้เปิดเสนอขายก่อนหน้านี้ โดยมีความแตกต่างกันที่กองทุน KFHHCARE มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสามารถลงทุนผ่านกองทุน KFHHCARE-D หรือในกรณีที่ต้องการสะสมมูลค่าของเงินลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุน KFHHCARE-A”

กองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูงทางด้านเฮลธ์แคร์ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีแผนทางธุรกิจที่ดี และให้ความสำคัญกับการเยี่ยมชมกิจการ โดยมีการเยี่ยมชมกิจการประมาณ 1,000 บริษัทต่อปี เพื่อคาดการณ์อนาคตของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนให้ชัดเจนและมีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด รวมทั้งมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในตลาด

ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งเมื่อปี 2009 และสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 16.81% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 13.64%”

“บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่ากองทุน KFHHCARE จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการกระจายการลงทุนไปในตลาดที่มีศักยภาพเติบโต เพื่อแสวงหาผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นในระยะยาว” นางสาวศิริพร กล่าว

2 views
bottom of page