top of page
327304.jpg

ครม. เห็นชอบการให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน

“ปาบึก” และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 3 - 7 มกราคม 2562 กรณีให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถได้ นั้น

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี

ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า“เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียภาษีที่มีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์พายุฯ ที่เกิดขึ้น จึงให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. กรณีซ่อมบ้าน

ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร

หรือที่อยู่ในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด

หรือทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฯ

ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่างเช่น

(1)

ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร

เช่น ค่าสีทาบ้าน ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน

ค่าหลังคา ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซม และค่าแรงในการซ่อมแซม

(2)

ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือห้องชุด

เช่น ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ built-in

(3)

ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดอยู่ในเขตอาคาร

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้ว ประตูรั้ว กำแพง โรงรถ สระว่ายน้ำ

บ่อเลี้ยงปลา รวมทั้งค่าแรง

2. กรณีซ่อมรถ

ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์

หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฯ

ที่เกิดขึ้น และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย

ทั้งนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมตัวเครื่องยนต์

ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ

หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถที่ได้รับความเสียหาย

โดยรถนั้นจะต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ ค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถดังกล่าว

ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย

และการจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒562

โดยให้ใช้สำหรับการยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2562

ที่จะต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

จึงขอให้ผู้เสียภาษีเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีด้วย”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

8 views
bottom of page