top of page
295899.jpg

TRUE ยังไม่ต้องตั้งสำรอง

ทริสเรทติ้ง ชี้อันดับเครดิต .ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ยังไม่ได้รับผลกระทบในทันทีจากข้อพิพาททางกฎหมายกับ ทีโอที และมติของ กสทช.

รายงานข่าวจาก ทริสเรทติ้ง ระบุ ยังไม่พบผลกระทบที่จะมีในทันทีต่ออันดับเครดิตของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากข้อพิพาททางกฎหมายกับ บริษัท ทีโอที และมติของ คณะกรรมการ กสทช.

โดย 1) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่บริษัททีโอทีโดยระบุว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทั้งนี้ มีรายงานว่าค่าปรับจากการผิดสัญญามีจำนวนมากกว่า 94,000 ล้านบาท จากกรณีดังกล่าวบริษัทไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะยื่นคำร้องต่อศาลต่อไป

2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นไม่เห็นพ้องกับมติของ กสทช.ที่ระบุให้บริษัท ทรูมูฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น นำส่งเงินจำนวน 3,381.95 ล้านบาทอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ทซ์ในช่วงเวลาการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวต่อกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายในขั้นต่อไป

“ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวทั้ง 2 กรณีข้างต้นน่าจะยังไม่มีผลสิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้นี้ คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการหรือข้อพิพาทจากมติของ กสทช.ยังต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอีก และหากมีการยื่นคำร้องต่อศาลรวมทั้งอุทธรณ์น่าจะใช้เวลาอีกหลายปีในการพิจารณากว่าจะมีผลสิ้นสุด

ทริสเรทติ้งเชื่อว่า โอกาสที่จะเห็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นและบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ในระยะใกล้นั้นมีค่อนข้างต่ำ

คาดว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จะยังไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และจะประเมินผลกระทบที่จะมีต่อสถานะเครดิตของบริษัททั้งสองอย่างใกล้ชิดต่อไป”

ปัจจุบันทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นและบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม ”Stable” หรือ “คงที่”

7 views
bottom of page