top of page
295899.jpg

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2 บาท


ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

9 views
bottom of page