top of page

DITP ผนึก EXIM ดันผู้ประกอบการไทยส่งออกออนไลน์


นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล (กลาง) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการอบรม “ก้าวสู่ Thailand B2B E-Marketplace ด้วย Thaitrade.com”มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ของผู้ ประกอบการไทย และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่ างประเทศ โดยภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ“กลยุทธ์ปิดความเสี่ยงทางการค้าออนไลน์” และ “การสร้างร้านค้าเพื่อพร้อมขายบนเว็บไซต์ Thaitrade.com” จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2. นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

3. นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

3 views

Recent Posts

See All

BAM ขยับออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2-10 ปี ให้ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ ผ่านแบงก์กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย และ ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือข

MFC ได้คัดสรรกองทุนที่เข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5 มากกว่า 50 กองทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน มีทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน รวมไปถึงกองทุนรวมต่างประเทศ นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ประธา

bottom of page