top of page
312345.jpg

ปันผล 6 กองทุน MFC

MFC จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ 6 กองทุน รวมกว่า 59 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่า ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ 6 กองทุน รวมกว่า59ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยมีอัตราเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนดังนี้ กองทุนเปิด MIF-LTF 0.5977 บาทกองทุนเปิด MG-LTF 0.27 บาทกองทุนเปิดI-REITs0.25 บาทกองทุนเปิด M-FLEX 0.29บาทกองทุนเปิดSCIF0.78บาท และกองทุนเปิด SCIF2 0.40บาท

กองทุนเปิด MIF-LTF กองทุนเปิด I-REITs และกองทุนเปิด M-FLEX เป็นกองทุนที่มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกกองทุน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ทั้งนี้ กองทุนต่างๆ มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนรวมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556-2561 ดังนี้กองทุนเปิด MIF-LTF จ่ายปันผลรวม 4.2665 บาทต่อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด MG-LTF จ่ายปันผลรวม2.1260บาทต่อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด I-REITs จ่ายปันผลรวม 4.1190บาทต่อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด M-FLEX จ่ายปันผลรวม 0.29บาทต่อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดSCIF จ่ายปันผลรวม 1.81 บาทต่อหน่วยลงทุน และกองทุนเปิด SCIF2 จ่ายปันผลรวม 1.29 บาทต่อหน่วยลงทุน

9 views
bottom of page