top of page
327304.jpg

กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KFGOOD ชูจุดเด่นเพิ่มโอกาสถึงเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้เร็วขึ้น


กรุงเทพฯ (24 พฤษภาคม 2561) -- กรุงศรีเปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (Krungsri Good Life Fund – KFGOOD) ที่ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในส่วนของหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพไว้ในกองทุนเดียวบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์ คอยดูแลปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด กองทุน KFGOOD จะช่วยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในเงินลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้เร็วขึ้นผ่านการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ให้สูงเกินไป มั่นใจกองทุน KFGOOD จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับกองทุน KFHAPPY ที่ได้เปิดเสนอขายในปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนเงินเข้าลงทุนสูงสุดติด 5 อันดับแรกของอุตสาหกรรม (ที่มา: Morningstar ณ 31 มีนาคม 2561) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าด้วยแนวคิดการดำเนินงานของกรุงศรีโดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ในการขับเคลื่อนองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบลจ.กรุงศรี ได้ผสานศักยภาพและทำงานร่วมกันในการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในการลงทุนของลูกค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมากรุงศรีได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการออกผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและเสนอขายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารมาแล้ว สำหรับปี 2561 นี้ เราได้ทำงานร่วมกันในการศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวในการออมเงินสู่ความมั่นคงในอนาคต กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ หรือ KFGOOD จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการลงทุน ด้วยการผสานการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ พร้อมการดูแลจัดสรรพอร์ตให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับภาวะตลาดโดยมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ โดยเสนอขายครั้งแรก 25 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2561 นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ. กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่มีเงินออมต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือรูปแบบการออมการลงทุน ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ากว่า 40% ของคนไทยยังคงออมเงินในรูปของเงินสด หรือมีการลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้” “การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสามารถเอาชนะเงินเฟ้อในระยะยาวนั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายทางการเงินของตนเอง นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนและการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างเหมาะสมควบคู่กันไปทั้งในส่วนของหุ้นและตราสารหนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆในระยะเวลา 10 ปี พบว่าการลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 12.27% การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 4.80% และการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 2.48%” (ข้อมูล: Morningstar ณ 31 มี.ค. 61) “จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง และเป็นตัวช่วยให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นแต่ผู้ลงทุนอาจมีความกังวลใจในเรื่องความเสี่ยง กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ได้ เพราะนโยบายการลงทุนของกองทุน KFGOOD จะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น REITs กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในระดับไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทำให้เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สัดส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความมั่นคงของเงินลงทุน ทั้งนี้ จุดเด่นของกองทุน KFGOOD คือความยืดหยุ่นในการจัดพอร์ตการลงทุน ในส่วนของหุ้นนั้นผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกหุ้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดและประเภทหุ้นที่สามารถลงทุนได้ ในภาวะที่ตลาด ผันผวนหรือมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไม่สดใส ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ได้สูงถึง 100% ของ NAV เพื่อลดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน กองทุน KFGOOD นี้ มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5: (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน” “กองทุน KFGOOD มีกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งจากจุดแข็งของทีมผู้จัดการกองทุนหุ้นและทีมผู้จัดการกองทุน ตราสารหนี้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและได้รับหลายรางวัลจากการบริหารกองทุน อาทิ Morningstar Thailand Fund Awards (ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / รางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด) ในส่วนของการคัดสรรหุ้นนั้นจะให้ความสำคัญกับการเยี่ยมชมบริษัท และพบปะผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว และพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีการเติบโตต่อเนื่องไม่จำกัดขนาดและสไตล์หุ้น ทำให้มีความคล่องตัวในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดได้ดี” “บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่ากองทุน KFGOOD จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการลงทุนหุ้นเต็มร้อย แต่ต้องการจัดการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อไปถึงเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้เร็วขึ้น และสร้างความมั่นใจมากขึ้น กับการเตรียมเงินเพื่ออนาคตของตนเองหรือครอบครัว” นางสาวศิริพร กล่าว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02 657 5757 หรือเว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น”

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนได้ลงทุน

12 views
bottom of page