top of page
295899.jpg

ธอส.ร่วมกับหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ส่งมอบห้องสมุด และมอบทุนการศึกษา


นายพนัส สุขะปิณฑะ ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียน บ้านปลายน้ำ และ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดน้ำพุ และโรงเรียนโดยรอบในพื้นที่ ตำบลน้ำพุ-ท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนายกระดับด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารโครงการด้าน CSR โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

6 views
bottom of page