top of page
327304.jpg

ออมสิน เปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 80 ศูนย์ทั่วประเทศ


ธนาคารออมสิน คิ๊กออฟเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ทั่วประเทศ 80 ศูนย์ มุ่งบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ หวังคุณภาพหนี้ดีขึ้น สาขาทำงานคล่องตัวปล่อยสินเชื่อเร็ว ส่งผลดีต่อลูกค้าและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) ณ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพร้อมพงศ์ ภาค 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ได้มีพิธีเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ตามนโยบายการบริหารจัดการหนี้ของธนาคารออมสินอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้สินเชื่อ เพื่อให้การบริหารสินเชื่อเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้มีนโยบายด้านสินเชื่อ โดยปล่อยกู้ให้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อและเสริมสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำธนาคารฯ ไปสู่การเป็น The Best & Biggest Local Bank in Thailand ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้มีมาตรการด้านการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการขยายตัวของ NLPs ของธนาคารอยู่ในระดับต่ำที่สุดในระบบทั้งธนาคารพาณิชย์ และ SFIs โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.19 อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารคุณภาพสินเชื่อ เพื่อให้มีการจัดการอย่างบูรณาการและยั่งยืน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ขึ้นจำนวน 80 ศูนย์ ซึ่งได้เปิดทำการพร้อมกันทั่วประเทศแล้ววันนี้

“การตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการหนี้ จะทำให้สาขามีความคล่องตัว (เดิมเป็นหน้าที่ของสาขา) สามารถให้บริการลูกค้าด้านการปล่อยสินเชื่อได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การรับเรื่อง การอนุมัติ และนิติกรรม ไม่ต้องบริหารจัดการหนี้หลังการปล่อยสินเชื่อ โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้ดูแลแทน ซึ่งการบริหารจัดการจะเน้นประสิทธิภาพในทุกกระบวนการการแก้ไข และ ติดตามหนี้ ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกหนี้ ธนาคารออมสิน และภาพรวมทั้งระบบ” นายชาติชาย กล่าว

22 views
bottom of page