top of page
336940.jpg

ก.ล.ต. ผ่อนเกณฑ์ REIT...ลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์

ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อลดข้อจำกัดในการลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่นได้มากขึ้น โดยสามารถลงทุนในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ได้ จากเดิมที่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 โดยยังคงมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและรักษาประโยชน์ผู้ลงทุน

ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนทางอ้อมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เนื่องจากปัจจุบันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย REIT กำหนดว่า หาก REIT จะลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่น REIT จะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น เพื่อให้ REIT ได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากทรัพย์สินที่เข้าลงทุน และเพื่อให้ REIT สามารถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับกรณีลงทุนโดยตรง

อย่างไรก็ดี จากการหารือกับภาคเอกชนพบว่า ในบางครั้งอาจมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ REIT ไม่สามารถลงทุนทางอ้อมโดยการถือหุ้นทั้งหมดได้ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงเสนอการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนของ REIT โดยเปิดให้ REIT สามารถลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปัจจุบันที่ร้อยละ 99 ได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และยังคงมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิของ REIT เพิ่มเติม อาทิ การเปิดเผยสาเหตุที่ลงทุนเพียงบางส่วน การให้ REIT มีสิทธิคัดค้านในเรื่องสำคัญ มีแนวทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง REIT กับผู้ร่วมทุน และการระบุความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียกรณีการร่วมทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคาดว่าไม่น่ามีปัญหา โดยมีบริษัทเอกชนบางแห่งเริ่มแสดงความเห็นชื่นชอบการคลายกฎดังกล่าวของ ก.ล.ต.แล้ว

8 views
bottom of page