top of page
327304.jpg

ออมสิน ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ”...ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ยกเว้นภาษี ในระยะเวลาฝาก 5 ป


ธนาคารออมสิน นำเสนอ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ” มุ่งประชาชนฐานรากผู้มีรายได้น้อยให้ออมเงิน หนึ่งในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดอกเบี้ยสูง 3.00% ต่อปี ในระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี กำหนดวงเงินรับฝากรวม 6,000 ล้านบาท เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกสาขาทั่วประเทศ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้มีมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 3 มาตรการ 10 โครงการ โดยธนาคารออมสินได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 อาทิ มหาวิทยาลัยประชาชน โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น ล่าสุดนี้ ธนาคารฯ ได้ดำเนินการในมาตรการที่ 2 ว่าด้วยเรื่องเงินฝาก ด้วยการเปิดรับฝาก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ในระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝากได้เพียง 1 บัญชี โดยการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท ฝากเงินทุกเดือน ยอดเงินฝากแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1,000 บาท ห้ามขาดฝากในระยะเวลาฝาก 5 ปี เมื่อครบ 5 ปี ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 60,000 บาท ถอนเงินเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ ลงรับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยมีวงเงินรับฝากจำนวน 6,000 ล้านบาท เป้าหมายจำนวนผู้ฝากไม่น้อยกว่า 100,000 ราย

“ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ดำเนินภารกิจสำคัญคือ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงมุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม ด้วยการนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมอย่างยั่งยืน” นายชาติชาย กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือหากมี ข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115

83 views
bottom of page