top of page
327304.jpg

ไทยพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างสังคมไร้เงินสดขานรับยุคดิ จิทัล 4.0


ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้แนวคิด “Smart University” เพื่อผลักดันและสร้างต้นแบบของสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนา Ecosystem ทางด้านดิจิทัลภายในสถาบันการศึกษา ด้วยการให้บริการจัดทำบัตร SCB Smart ID Card และบริการจัดการทางการเงินสำหรับนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง Too Fast To Sleep, SCB Business Center, Trading Lab & Investment Center เพื่อเป็นสังคมต้นแบบของเมืองไทย ที่พร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุด Retail Products และ Retail Payments ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3 views
bottom of page