top of page
336940.jpg

บสย. มีมติแต่งตั้ง รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป


ที่ประชุมคณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

มีมติแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการทั่วไป

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป แทนนายนิธิศ มนุญพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

พร้อมกล่าวว่า ตนในฐานะประธานกรรมการ บสย. และคณะกรรมการทุกท่านพร้อมใจขับเคลื่อน บสย.ให้เป็นองค์กรที่เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเป็นไปตามเป้าหมายแผนวิสาหกิจ บสย. ปี 2561

22 views
bottom of page