top of page
295899.jpg

CIMB Principal เปิดตัวกองทุน ‘พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ ลงทุนในตราสารหนี้กึ่งทุน...พร้อมเปิดขาย 28 มี.ค


บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดินหน้าเปิดตัวกองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง ดีเดย์ 28 มีนาคม - 5 เมษายน เปิดขาย IPO กองทุน ‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ (CIMB-PRINCIPAL GPS) ที่จะเข้าลงทุนในตราสารประเภท Preferred Securities หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในต่างประเทศ ผ่านกองทุนรวม Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ในต่างประเทศที่บริหารงานโดย Spectrum Asset Management ในกลุ่ม Principal Financial Group ชูจุดเด่นให้ผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยและในรูปเงินปันผล แนะนำลงทุนเพื่อจัดพอร์ตลงทุนเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะตลาดผันผวน

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้นและต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ในวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จึงเปิดตัวและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของ ‘กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ หรือ CIMB Principal Global Preferred Securities Fund: CIMB-PRINCIPAL GPS มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท กำหนดวงเงินซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท (ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวจะลงทุนในตราสารประเภท ‘Preferred Securities’ หรือ ‘ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน’ ที่มีคุณสมบัติผสมผสานกันระหว่างตราสารหนี้ (Bond) และตราสารทุน (หุ้น) โดยจัดเป็นสินทรัพย์ประเภท Fixed Income ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสูงกว่าผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ลงทุนได้ (Investment Grade) ค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีสินทรัพย์แบ่งเป็นหลายประเภท เช่น Preferred Securities ที่จ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล, ประเภทที่กำหนดอายุตราสารและไม่กำหนดอายุตราสาร เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ที่รู้จักดีในกลุ่มนักลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีสภาพคล่องการซื้อขายที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและรายย่อยและราคาที่ไม่ผันผวนตามการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ในตลาดโลกมากนัก

ขณะที่ผู้ออกตราสารประเภทดังกล่าวส่วนใหญ่คือธุรกิจในกลุ่มธนาคารและประกันภัยในยุโรปและประเทศสหรัฐฯ ที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและประวัติผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยผู้ลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนจะถูกจัดลำดับความสำคัญการได้รับสิทธิชำระเงินก่อนผู้ถือหุ้น แต่จะได้รับหลังจากเจ้าหนี้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารประสบปัญหาด้านการเงิน จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเหมาะที่จะกระจายการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล กล่าวว่า กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะลงทุนใน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่บริหารงานโดยทีมกองทุน Spectrum Asset Management ในเครือ Principal Financial Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โดย Spectrum Asset Management มีประสบการณ์บริหารการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Preferred Securities ประมาณ 30 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดย ณ เดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประเภท Preferred Securities ที่อยู่ภายใต้การบริหารรวมประมาณ 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะที่การบริหารจัดการกองทุนจะใช้กลยุทธ์คัดเลือกตราสารคุณภาพลงทุน 90-120 บริษัทฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยใช้หลักการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนหรือ Bottom-Up ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จากนั้นทีมบริหารจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนโดยคำนึงถึงผู้ออกตราสารและอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานดี การกระจายความเสี่ยงในมุมมองที่หลากหลายรวมถึงการติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล รวมทั้งทีมจัดการลงทุนของ Spectrum Asset Management ยังได้รับการจัดอันดับ CityWire กลุ่มผู้จัดการกองทุนในระดับ AA ที่บริหารกองทุนที่แข็งแกร่งและมากประสบการณ์ในการบริหาร Preferred Securities ยาวนานถึง 25 ปี (Source: Principal Global Investors LLC, as of December 2560)

ส่วนผลการดำเนินงานของกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ให้ผลตอบแทนสะสมย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 92.87% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 66% และให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลังในปี 2559-2560 อยู่ที่ 5.56% และ 10.54% ตามลำดับ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 3.79% และ 10.11% ตามลำดับ สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและศักยภาพของทีมงานที่สามารถบริหารกองทุนเพื่อสร้างตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

“กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ที่เราเปิดตัวเป็นกองที่สองในปีนี้ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ทีมจัดการมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกในปีนี้ แต่ในระยะสั้นตลาดหุ้นทั่วโลกอาจผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ตามที่เราได้แนะนำการลงทุนในปีนี้คือ Stay Invested and Stay Diversified ดังนั้น กองทุนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เราแนะนำให้เพิ่มในพอร์ตลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในปีนี้” นายวิน กล่าว

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ หรือ CIMB Principal Global Preferred Securities Fund (CIMB-PRINCIPAL GPS) เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 กำหนดวงเงินสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 website www.cimb-principal.co.th

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

14 views
bottom of page