CIMB Principal เปิดตัวกองทุน ‘พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ ลงทุนในตราสารหนี้กึ่งทุน...พร้อมเปิดขาย 28 มี.ค


บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดินหน้าเปิดตัวกองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง ดีเดย์ 28 มีนาคม - 5 เมษายน เปิดขาย IPO กองทุน ‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ (CIMB-PRINCIPAL GPS) ที่จะเข้าลงทุนในตราสารประเภท Preferred Securities หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในต่างประเทศ ผ่านกองทุนรวม Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ในต่างประเทศที่บริหารงานโดย Spectrum Asset Management ในกลุ่ม Principal Financial Group ชูจุดเด่นให้ผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยและในรูปเงินปันผล แนะนำลงทุนเพื่อจัดพอร์ตลงทุนเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะตลาดผันผวน

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้นและต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ในวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จึงเปิดตัวและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของ ‘กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ หรือ CIMB Principal Global Preferred Securities Fund: CIMB-PRINCIPAL GPS มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท กำหนดวงเงินซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท (ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวจะลงทุนในตราสารประเภท ‘Preferred Securities’ หรือ ‘ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน’ ที่มีคุณสมบัติผสมผสานกันระหว่างตราสารหนี้ (Bond) และตราสารทุน (หุ้น) โดยจัดเป็นสินทรัพย์ประเภท Fixed Income ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสูงกว่าผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ลงทุนได้ (Investment Grade) ค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีสินทรัพย์แบ่งเป็นหลายประเภท เช่น Preferred Securities ที่จ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล, ประเภทที่กำหนดอายุตราสารและไม่กำหนดอายุตราสาร เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ที่รู้จักดีในกลุ่มนักลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีสภาพคล่องการซื้อขายที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและรายย่อยและราคาที่ไม่ผันผวนตามการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ในตลาดโลกมากนัก

ขณะที่ผู้ออกตราสารประเภทดังกล่าวส่วนใหญ่คือธุรกิจในกลุ่มธนาคารและประกันภัยในยุโรปและประเทศสหรัฐฯ ที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและประวัติผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยผู้ลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนจะถูกจัดลำดับความสำคัญการได้รับสิทธิชำระเงินก่อนผู้ถือหุ้น แต่จะได้รับหลังจากเจ้าหนี้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารประสบปัญหาด้านการเงิน จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเหมาะที่จะกระจายการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล กล่าวว่า กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะลงทุนใน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่บริหารงานโดยทีมกองทุน Spectrum Asset Management ในเครือ Principal Financial Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โดย Spectrum Asset Management มีประสบการณ์บริหารการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Preferred Securities ประมาณ 30 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดย ณ เดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประเภท Preferred Securities ที่อยู่ภายใต้การบริหารรวมประมาณ 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะที่การบริหารจัดการกองทุนจะใช้กลยุทธ์คัดเลือกตราสารคุณภาพลงทุน 90-120 บริษัทฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยใช้หลักการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนหรือ Bottom-Up ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จากนั้นทีมบริหารจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนโดยคำนึงถึงผู้ออกตราสารและอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานดี การกระจายความเสี่ยงในมุมมองที่หลากหลายรวมถึงการติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล รวมทั้งทีมจัดการลงทุนของ Spectrum Asset Management ยังได้รับการจัดอันดับ CityWire กลุ่มผู้จัดการกองทุนในระดับ AA ที่บริหารกองทุนที่แข็งแกร่งและมากประสบการณ์ในการบริหาร Preferred Securities ยาวนานถึง 25 ปี (Source: Principal Global Investors LLC, as of December 2560)

ส่วนผลการดำเนินงานของกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ให้ผลตอบแทนสะสมย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 92.87% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 66% และให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลังในปี 2559-2560 อยู่ที่ 5.56% และ 10.54% ตามลำดับ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 3.79% และ 10.11% ตามลำดับ สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและศักยภาพของทีมงานที่สามารถบริหารกองทุนเพื่อสร้างตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

“กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ที่เราเปิดตัวเป็นกองที่สองในปีนี้ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ทีมจัดการมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกในปีนี้ แต่ในระยะสั้นตลาดหุ้นทั่วโลกอาจผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ตามที่เราได้แนะนำการลงทุนในปีนี้คือ Stay Invested and Stay Diversified ดังนั้น กองทุนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เราแนะนำให้เพิ่มในพอร์ตลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในปีนี้” นายวิน กล่าว

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้’ หรือ CIMB Principal Global Preferred Securities Fund (CIMB-PRINCIPAL GPS) เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 กำหนดวงเงินสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 website www.cimb-principal.co.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

12 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้ ชูเป็นหุ้นเติบโต มั่นใจกระแสตอบรับเยี่ยม "บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต" หรือ STECH พร้อมเทรดวันแรกบนกระดาน SET 23 ก.ค.นี้ มั่นใจ นักลงทุนจะให้การตอบรับ ชูศักยภาพการเ

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64 ตอบรับความต้องการนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ SIRI ในรอบที่ผ่านมา จากยอด Oversubscribe พุ่งไปเกือบ 4,000 ล้านบาท 10 สถาบันการเ