top of page
336940.jpg

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต่อเน


ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน นำโดยนางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และนายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ภายใต้โครงการทุนเกียรตินาคินภัทรเพื่อนำธรรมสู่สังคม จำนวน 5 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกันนั้น มีการรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และหารือถึงแนวทางการสนับสนุนโครงการในอนาคต ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน เป็นองค์กรภาคีที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตามปณิธานของท่านพุทธทาส ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสศึกษาและเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง

13 views
bottom of page