top of page
327304.jpg

SAM แจ้งผลการดำเนินงานปี 60 เกินเป้าหมายทุกด้าน


SAM แจ้งผลการดำเนินงานปี 60 เกินเป้าหมายทุกด้าน ทั้งตัวเลขเงินสดรับ กำไรสุทธิ เงินนำส่งกองทุนฯ มั่นใจกลยุทธ์ใหม่ปี 61 ส่ง SAM บรรลุเป้าหมายมืออาชีพด้านบริหาร NPLs

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2560 ว่า SAM มียอดเงินสดรับและกำไรสุทธิจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2560 SAM สามารถนำส่งเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) หรือ FIDF ได้รวม 7,960 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กองทุนฯ กำหนดด้วยเช่นกัน และหากนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2543 จนถึงปัจจุบัน SAM ได้นำส่งเงินที่ได้จากการบริหารสินทรัพย์ให้กับกองทุนฯ ไปแล้ว 249,208 ล้านบาท ขณะนี้ SAM มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) คงเหลือจำนวน 19,300 ราย มูลค่าตามบัญชี 349,122 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จำนวน 3,914 รายการ มูลค่ารวม 22,524 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา SAM สามารถช่วยเหลือลูกหนี้เจรจาปรับโครงสร้างหนี้จนได้ข้อยุติและกลับคืนสู่ระบบไปแล้วจำนวนถึง 50,547 ราย มูลค่าตามบัญชี 288,404 ล้านบาท และสามารถจำหน่ายทรัพย์สินแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมหรือต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับให้กับระบบเศรษฐกิจไทย คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 37,902 ล้านบาท โดยมีตัวอย่างทรัพย์ที่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน อาทิ โครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศให้มีบ้านเป็นของตนเอง รวมทั้งเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี ที่นำทรัพย์สินของ SAM ไปใช้ประโยชน์ทางราชการ เป็นต้น ส่วนทรัพย์ที่ภาคธุกิจและเอกชนนำไปต่อยอดและประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าในทำเลดีที่พัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัย อาทิ โครงการคอนโดพลัมพาร์ค รังสิต ย่าน ถ.พหลโยธิน ใกล้ ม.กรุงเทพ โครงการพาทิโอ พหลโยธิน-วิภาวดี ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศระดับพรีเมียม ริม ถ. พหลโยธิน โครงการเดอะแพลนท์ บ้านเดี่ยวพื้นที่กว้าง ถ. ฉลองกรุง เขตหนองจอก นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์ดีมีศักยภาพที่ลูกค้าสามารถนำไปดำเนินธุรกิจต่อได้ทันที อาทิ สนามกอล์ฟ วังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ย่านเมืองเอก วังน้อย และ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ กลางเมืองโคราช เป็นต้น

“ไม่เพียงแต่ความสำเร็จในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้คืนกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือจัดการและฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินเมื่อปี 2540 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2560 นี้ SAM ในฐานะPublic AMCs ที่มีประสบการณ์บริหาร NPLs มานาน ได้แสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่ไม่แสวงหากำไรควบคู่กับการสนองนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศ โดย SAM ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของประชาชนที่มีกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว รวมทั้งเป็นตัวแทนในการรับชำระหนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่1 มิถุนายน 2560 จนถึงสิ้นปี 2560 มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการจำนวนมากกว่า 30,000 ราย และตั้งแต่ต้นปี2561 ได้มีการปรับคุณสมบัติและขยายโอกาสแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีรายได้ประจำ (Self-Employed) หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อรองรับและช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งอยู่ในระหว่างการทบทวนปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อโดยตรงหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงคลินิกแก้หนี้ ที่อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ หรือโทร 02-610-2266 ได้เช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

“ในฐานะที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ SAM มั่นใจว่าปี 2561 จะเป็นอีกปีที่ SAMบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างท้าทายกว่าปีที่ผ่านมา เบื้องหลังตัวเลขผลการดำเนินงานคือความสำเร็จของSAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง ลดส่วนสูญเสียของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุด และการได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้มีส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบวกที่ดีและเป็นพลังขับเคลื่อนให้ SAM พร้อมวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกและสนองนโยบายอย่างเต็มที่ โดยแผนงานในด้านการปรับโครงสร้างหนี้นั้น นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี งานเปิดบ้านทำงานวันหยุด และการลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Site Visit)

SAM ยังมีแผนสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยจัดกิจกรรมร่วมกับหลายหน่วยงานอื่นๆ ในทุกมิติ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยเจรจาปรึกษา ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินและบรรเทาความเดือดร้อนได้มากขึ้น ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์ NPA เรามุ่งรุกตลาดทั้งโดยการขายตรงผ่านเว็บไซต์ www.sam.or.th และการจัดงานประมูลขายทรัพย์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 61 รวมทั้งการลงพื้นที่เปิดบูธจำหน่ายทรัพย์สินในหลากหลายรูปแบบทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อาทิ การร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด งานมหกรรมบ้านธนาคาร และการลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ นักลงทุนและผู้ที่สนใจทรัพย์สินของ SAM สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-686-1888 หรือดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th และแอปพลิเคชัน “Sam Smile App” รวมทั้งช่องทางใหม่ล่าสุดทาง Line โดยแอด ID Line “@Samline” เพื่อรับข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นดีๆ จาก SAM” นางฐิติมา กล่าวเพิ่มเติม

17 views
bottom of page