top of page
336940.jpg

กรุงไทยให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ 10 ทุน


ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบทุนศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 10 ทุน ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เปิดรับสมัครถึง 30 มีนาคมนี้

นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากที่ธนาคารมีแผนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ในปีนี้ธนาคารยังคงให้ทุนกับบุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทต่างประเทศ โดยนักเรียนทุนที่จบการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร จะมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน รวมทั้งได้รับการพัฒนาในการเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้บริหารธนาคาร

“ในปี 2561 ธนาคารให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ได้แก่ หลักสูตรด้าน Banking and Finance สาขาวิชา Accounting, Banking and Financial Law, Business Laws, Finance, Financial Engineering, Human Resources, MBA และหลักสูตรด้าน Digital Banking สาขาวิชา AI, Business Analytics, Computer Science, Cyber Security, Data Architecture, Data Science หรือ Data Analytics, IT Architecture และ Mathematics in Finance ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส”

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการทดสอบ TOELF,IELTS และคะแนน GMAT,GRE ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ktb.co.th ในหัวข้อ สมัครงานและทุน ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ Email: ktb.scholarship@ktb.co.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร โทร. 0-2345-1884-5

44 views
bottom of page