top of page
312345.jpg

วิริยะจิตอาสา ร่วมส่งเสริมเยาวชน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


นายเชวง รักษายศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 ​และนายเกยูร เมฆประสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก​)​ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง "ศ.ส.ศ.” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการ รวมพลังความดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 3” ซึ่งบริษัทฯจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยภายในกิจกรรมได้มีการมอบทุนการศึกษา การปรับปรุง​ห้องสมุด​สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด และแปลงปลูกผักสวนครัวซึ่งทำจากล้อยางรถยนต์รีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนสามารถนำผลผลิตมาบริโภค และจำหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนให้กับสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารและขนมเพื่อมอบความสุขให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องอีกด้วย

4 views
bottom of page