top of page
327304.jpg

สรุปผลงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 4 เดือนแรก


กรมบัญชีกลางสรุปผลการดำเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 ยอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 11,940 ล้านบาท และติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มอีก 20,000 เครื่อง นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิ จำนวน 11.4 ล้านคน โดยกรมบัญชีกลางได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว จำนวน 10.9 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 95.3 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด สำหรับผลจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,940 ล้านบาท (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) โดยจ่ายเงินให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 11,822 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 14.3 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 38.2 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 65.3 ล้านบาท สำหรับเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ติดตั้งแล้ว จำนวน 20,272 เครื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 แบ่งออกเป็น ติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 18,789 เครื่อง ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 828 เครื่อง การรถไฟ จำนวน 534 เครื่อง และบขส. จำนวน 121 เครื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้มีสิทธิในการใช้บริการ กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมจะติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มขึ้นอีก 20,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 10,000 เครื่อง และที่กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10,000 เครื่อง โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชาชน อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว

19 views
bottom of page