top of page
327304.jpg

MFC ขายกองทุนเปิด MRECO5 ลงทุนหุ้นไทยปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งแต่วันนี้ - 9 ก.พ. 61


เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไปภายใน 5 เดือน เปิดขายวันนี้-9 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 หรือ กองทุนเปิด MRECO5 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และตราสารอนุพันธ์โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ซึ่งกองทุนมีกลยุทธ์ในการลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซีมองโอกาสสนับสนุนการลงทุน ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนำโดยกลุ่มประเทศหลักอย่างสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ส่งผลให้การค้าโลกเร่งตัวขึ้นตามอุปสงค์ ด้านภาวะตลาดน้ำมันคาดจะเข้าสู่จุดสมดุลจากอุปสงค์การใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก และอุปทานที่ออกมาจำกัด ด้านเศรษฐกิจไทยคาดจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในทุกภาคส่วนนำโดยการท่องเที่ยว และการส่งออก สำหรับการบริโภคภาคเอกชนจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเปิดประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐยังมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เม็ดเงินลงทุนของโครงการที่เปิดประมูลไปก่อนหน้าจะเริ่มเข้าสู่เศรษฐกิจจริง

นอกจากนี้การผ่าน พรบ. EEC จะหนุนให้มีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามคือ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นจนร้อนแรงเกินไปทำให้ Fed ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และการเกิด government shutdown ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินให้มีความเหมาะสม

สำหรับกองทุนเปิด MRECO5 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินกองทุนเป็นเงินสด หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกบริษัทจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ หากเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว

กองทุนเปิด MRECO5 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน คาดหวังโอกาสจากการลงทุนดังกล่าวและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มกองทุนเปิด MRECO ที่ลงทุนในหุ้นไทย ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือนนั้น เอ็มเอฟซีได้ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนเปิด MRECO1 ภายในเวลาเดือนเศษ และ MRECO3 ภายในเวลาสองเดือนเศษ กองทุนเปิด MRECO2 ภายในเวลาหกเดือนเศษ และกองทุนเปิด MRECO4 ภายในเวลาสามเดือนเศษ นอกจากนี้ยังมีกองทุนเปิด I-BRIC Recovery 3 ที่ลงทุนในกลุ่มประเทศ BRIC ที่ถึงเป้าหมายเลิกกองทุนด้วยเช่นกัน ปัจจุบันเอ็มเอฟซีมี Target Fund ภายใต้การบริหารทั้งหมด 84 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลาการลงทุน 39 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกำหนดเวลาการลงทุน 21 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ยังไม่ถึงเป้าหมายและอยู่ในกำหนดเวลา 2 กองทุน และจำนวน Target Fund ที่ยังไม่ถึงเป้าหมายและเกินกำหนดเวลาการลงทุน 22 กองทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้สนใจลงทุนในกองทุนเปิด MRECO5 สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-212-491 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

 

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง

17 views
bottom of page