MFC ขายกองทุนเปิด MRECO5 ลงทุนหุ้นไทยปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งแต่วันนี้ - 9 ก.พ. 61


เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไปภายใน 5 เดือน เปิดขายวันนี้-9 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 หรือ กองทุนเปิด MRECO5 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และตราสารอนุพันธ์โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ซึ่งกองทุนมีกลยุทธ์ในการลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซีมองโอกาสสนับสนุนการลงทุน ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนำโดยกลุ่มประเทศหลักอย่างสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ส่งผลให้การค้าโลกเร่งตัวขึ้นตามอุปสงค์ ด้านภาวะตลาดน้ำมันคาดจะเข้าสู่จุดสมดุลจากอุปสงค์การใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก และอุปทานที่ออกมาจำกัด ด้านเศรษฐกิจไทยคาดจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในทุกภาคส่วนนำโดยการท่องเที่ยว และการส่งออก สำหรับการบริโภคภาคเอกชนจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเปิดประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐยังมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เม็ดเงินลงทุนของโครงการที่เปิดประมูลไปก่อนหน้าจะเริ่มเข้าสู่เศรษฐกิจจริง

นอกจากนี้การผ่าน พรบ. EEC จะหนุนให้มีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามคือ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นจนร้อนแรงเกินไปทำให้ Fed ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และการเกิด government shutdown ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินให้มีความเหมาะสม

สำหรับกองทุนเปิด MRECO5 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินกองทุนเป็นเงินสด หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกบริษัทจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ หากเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว

กองทุนเปิด MRECO5 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน คาดหวังโอกาสจากการลงทุนดังกล่าวและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มกองทุนเปิด MRECO ที่ลงทุนในหุ้นไทย ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือนนั้น เอ็มเอฟซีได้ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนเปิด MRECO1 ภายในเวลาเดือนเศษ และ MRECO3 ภายในเวลาสองเดือนเศษ กองทุนเปิด MRECO2 ภายในเวลาหกเดือนเศษ และกองทุนเปิด MRECO4 ภายในเวลาสามเดือนเศษ นอกจากนี้ยังมีกองทุนเปิด I-BRIC Recovery 3 ที่ลงทุนในกลุ่มประเทศ BRIC ที่ถึงเป้าหมายเลิกกองทุนด้วยเช่นกัน ปัจจุบันเอ็มเอฟซีมี Target Fund ภายใต้การบริหารทั้งหมด 84 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลาการลงทุน 39 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกำหนดเวลาการลงทุน 21 กองทุน จำนวน Target Fund ที่ยังไม่ถึงเป้าหมายและอยู่ในกำหนดเวลา 2 กองทุน และจำนวน Target Fund ที่ยังไม่ถึงเป้าหมายและเกินกำหนดเวลาการลงทุน 22 กองทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้สนใจลงทุนในกองทุนเปิด MRECO5 สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-212-491 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง

16 views

Recent Posts

See All

“SVT” จับมือพันธมิตรใหม่โดยแต่งตั้ง “SUN” ลุยธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ “SUNVENDING” นำร่องพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดปีนี้ติดตั้งได้ 500 ตู้ นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการ

CPANEL เปิดแผนธุรกิจปี 65 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Technology Driven) ยกระดับความสามารถการแข่งขัน ลุ้นผลประกอบการทำนิวไฮ ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 25% พัฒนาเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด

OTO ปิดดีลเข้าลงทุน “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” สัดส่วน 20% มูลค่า 20 ลบ. ลุยโปรเจค Social Bureau แพลตฟอร์มตรวจสอบอาชญากรรมบนบล็อกเชนแห่งแรกของโลก เข้าสู่ Tech Company เต็มรูปแบบ! แย้มภายในปีนี้เตรียมแจ้