top of page
327304.jpg

กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิ 23.2 พันล้านบาท สินเชื่อเติบโต 7% ในปี '60


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2560 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 23.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากปี 2559 และจำนวนสินทรัพย์สูงกว่าระดับ 2.0 ล้านล้านบาท ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ และการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2560

  • เงินให้สินเชื่อ: เพิ่มขึ้น 7.0% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 101.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากสินเชื่อเพื่อรายย่อยที่เพิ่มขึ้น 12.8% โดยครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 2.3% และ 2.4% ตามลำดับ

  • เงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 19.0% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 210.9 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 สะท้อนความพร้อมของสภาพคล่องในการรองรับความต้องการสินเชื่อที่จะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

  • กำไรสุทธิ: เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 23.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากปี 2559

  • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): อยู่ที่ 3.74% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2559

  • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: เพิ่มขึ้น 8.3% จากปี 2559 ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากค่าธรรมเนียมธุรกิจบัตร ค่าธรรมเนียมธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง กองทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมธุรกิจเช่าซื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และกำไรจากเงินลงทุน

  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: อยู่ที่ 48.0% ปรับขึ้นจาก 47.1% ในปี 2559

  • สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs): ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.21% ในปี 2559 มาอยู่ที่ 2.05% ในปี 2560 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย

  • อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 148.4%

  • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: อยู่ที่ 15.65%

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2560 เป็นปีที่กรุงศรีดำเนินงานสำเร็จตามแผนธุรกิจระยะกลางที่ครอบคลุมปี 2558-2560 ด้วยจำนวนสินทรัพย์สูงกว่าระดับ 2 ล้านล้านบาท และมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2560 นั้น เงินให้สินเชื่อเติบโต 7% ขณะที่ผลกำไรสุทธิสูงถึง 23.2 พันล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังส่งผลให้มีคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับลดลงมาที่ 2.05% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2561 นายโกโตะกล่าวว่า ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องและครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 4.0% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการเติบโตของภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว และแผนเร่งการลงทุนของภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต กอปรกับการดำเนินกลยุทธ์ของกรุงศรีภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน (ปี 2561-2563) เราจึงตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2561 ที่ 6-8% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทย มีสินเชื่อรวม 1.55 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.32 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.09 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 219.03 พันล้านบาทหรือเทียบเท่า 15.65% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.97%

10 views
bottom of page