top of page
327304.jpg

ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางขายในบขส.


ธ.ก.ส. ร่วม บขส. TABCO เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรและข้าว A-Rice จากโครงการบริหารจัดการข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร ระบุสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตได้จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง ยกตัวอย่างปีก่อนบริหารจัดการข้าวหอมมะลิได้กว่า 3.6 หมื่นตัน สีเป็นข้าวถึงขายได้ 422 ล้านบาท เกษตรกร 2 แสนรายได้ขายข้าวเปลือกในราคาสูง คืนความมั่งคั่งกลับคืนสู่ชุมชน ทั้งยังทำให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) เพื่อสานพลังประชารัฐ สร้างช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการวางแผนการผลิต การจัดจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต อันเป็นการคืนความมั่นคั่ง ซึ่งเดิมจะอยู่ที่พ่อค้าคนกลางให้กลับคืนมาสู่เกษตรกรและชุมชน

ทั้งนี้ มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน จากโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิตรา A-Rice และมอบหมายให้ TABCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกระบวนการสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมกับการพัฒนาผลผลิตสู่มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการและยังสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ด้วยการรับรองต่างๆ เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) อย. เครื่องหมายรับรองของกรมการค้าภายใน และเครื่องหมายรับรองฮาลาล

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถบริหารจัดการข้าวเปลือกหอมมะลิในปีการผลิต 2558/59 จำนวน 36,633 ตัน สีแปรสภาพเป็นข้าวสารหอมมะลิ ตรา A-Rice ได้ข้าวสารขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2.6 ล้านถุง คิดเป็นมูลค่าถึง 422 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรต้นน้ำที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200,000 ราย สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีช่องทางการตลาดที่แน่นอน

ขณะที่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างธุรกิจรวบรวมข้าวมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และผู้บริโภคปลายน้ำ ได้ซื้อข้าวและบริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาข้าวหอมมะลิภายในประเทศ โดยในปีการผลิต 2559/60 ธ.ก.ส.ได้เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจ ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ Delivery ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านระบบ Application A Product และเว็บไซต์อาลีบาบา เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายข้าวหอมมะลิตรา A-Rice กว่า 30% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 670 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังนำสินค้าโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร จำหน่ายผ่าน TABCO และบูธที่ บขส. เช่น Bee Fruit ผู้ผลิตอาหาร ด้วยกระบวนการ Freezedry มะม่วงอบกรอบ สับปะรดอบกรอบ ขนุนอบกรอบ ทุเรียนอบกรอบ และ Aroi อาโรอิ ข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบ ข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบ และส้มตำไทยอบกรอบ

ด้าน นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส.จะสนับสนุนการตั้งบูธวางจำหน่ายตัวอย่างสินค้า โดยผ่านสหกรณ์ร้านค้าพนักงาน บขส. และสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ พนักงาน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมถึงสนับสนุนการจัดทำของที่ระลึกจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร (สกก.) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) และ TABCO เพื่อใช้ในกิจกรรมของ บขส.

ส่วน นายสุนทร บุญเต็ม ประธานกรรมการ TABCO กล่าวว่า TABCO จะทำหน้าที่รวบรวมหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนหรือหลังส่งมอบข้าวสาร ผลผลิตทางการเกษตร ในกรณีผลผลิตทางการเกษตรไม่ตรงตามคุณภาพ หรือมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ TABCO ตกลงที่จะรับคืนสินค้า และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

20 views
bottom of page