top of page
312345.jpg

ทีเอ็มบี แต่งตั้งปิติ ตัณฑเกษม เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน บุญทักษ์ หวังเจริญ


นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า เนื่องจากนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้ คณะกรรมการธนาคารจึงได้พิจารณาสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน และได้มีมติแต่งตั้ง นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้สานต่อภารกิจในการนำธนาคารก้าวไปข้างหน้า ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นายรังสรรค์กล่าวว่า “การแต่งตั้งคุณปิติ นี้ นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีความต่อเนื่องและราบรื่น โดยคุณบุญทักษ์ได้ปฏิบัติภารกิจหลักสำคัญสองประการหลังจากที่มีการต่อสัญญาให้ทำหน้าที่ต่ออีก 2 ปีเมื่อปลายปี 2559 คือการวางรากฐาน Digital Transformation ให้กับธนาคารและการร่วมสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งทำให้ทีเอ็มบีพร้อมแล้วสำหรับผู้นำคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ทั้งนี้คณะกรรมการธนาคารเล็งเห็นว่าคุณปิติเป็นนักการธนาคารที่มีวิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถ และได้ร่วมงานกับธนาคารมาตั้งแต่ช่วงที่คุณบุญทักษ์เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมวางกลยุทธ์และดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ยิ่งไปกว่านั้นคุณปิติยังมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของทีเอ็มบีเป็นอย่างดี คณะกรรมการธนาคารจึงเชื่อมั่นว่า คุณปิติจะสามารถนำทีเอ็มบีให้รุดหน้าต่อไปในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่ได้วางไว้”

นายปิติ อายุ 47 ปี เป็นนักการธนาคารที่มีประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับทีเอ็มบีในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นายปิติจบการศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ ก่อนจะดำรงตำแหน่งปัจจุบัน นายปิติมีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 25 ปี ครอบคลุมทั้งด้านลูกค้าธุรกิจ, ด้านลูกค้า SME, ด้านลูกค้ารายย่อย และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์การเป็นกรรมการอิสระของรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

นายรังสรรค์กล่าวด้วยว่า “ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคุณบุญทักษ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตน และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อปฏิรูปและพลิกโฉมธนาคารให้เป็นทีเอ็มบีในวันนี้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย คุณบุญทักษ์ได้ริเริ่มและนำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาสู่ทีเอ็มบี ด้วยการปรับองค์กรให้เป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้องค์กรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สร้างแบรนด์ทีเอ็มบีตามปรัชญา Make THE Difference ของธนาคาร อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้น บริหารจัดการด้านการเงินและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธนาคาร ซึ่งทำให้ทีเอ็มบีมีความมั่นคงและมีศักยภาพที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นผู้นำและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการธนาคารไทย รวมทั้งยกระดับให้ทีเอ็มบีเป็นธนาคารชั้นนำที่สามารถตอบโจทย์ของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม”

ในโอกาสนี้ นายบุญทักษ์ ได้กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณลูกค้า คณะกรรมการธนาคาร และเพื่อนพนักงาน ที่ได้เคียงข้างกันมาบนเส้นทางการ ‘Make THE Difference เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น’ ด้วยรากฐานที่มั่นคงในทุกด้าน ตลอดจนการมีแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาวที่ชัดเจนในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มีธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยทรัพยากรบุคคลคุณภาพ ผมเชื่อมั่นว่า ทีเอ็มบีจะทะยานก้าวหน้าไปได้เร็วยิ่งกว่าเดิมในยุคดิจิทัล เป็นธนาคารที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ให้ลูกค้าใช้งานง่าย (Simple & Easy) จนทำให้ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อให้คนรอบข้างมาใช้บริการของทีเอ็มบีมากยิ่งขึ้นต่อไป”

นายบุญทักษ์ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และเป็นผู้นำในการวางรากฐานทางการเงินที่ทำให้ทีเอ็มบีพ้นจากภาวะขาดทุนสะสมกว่าหนึ่งแสนล้านบาท พลิกกลับมาเป็นธนาคารที่มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการทำกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในงวดผลประกอบการปี 2553 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในรอบ 14 ปี และเป็นผู้ที่นำการสร้างแบรนด์ทีเอ็มบี Make THE Difference เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยเป็นธนาคารไทยที่นำแนวคิด LEAN มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นำเสนอแนวคิดใหม่ในด้านการธนาคาร เช่น แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นกลุ่มบัญชีเพื่อใช้ เช่น ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี และกลุ่มบัญชีเพื่อออม เช่น ทีเอ็มบี โนฟิกซ์ และเป็นธนาคารแรกในไทยที่ยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้ได้นำธนาคารก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนาองค์กรและวิธีการทำงานให้มีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นผู้ริเริ่มการธนาคารรูปแบบใหม่สำหรับยุคดิจิทัล ME by TMB บัญชีดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีทั่วไป และนายบุญทักษ์ยังได้ริเริ่มการให้บริการกองทุนรวมแก่ลูกค้าทุกคน ด้วยแนวคิด “ทีเอ็มบี โอเพ่น อาคิเทกเจอร์” (TMB Open Architecture) เปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนผ่านสาขาของทีเอ็มบีในกองทุนดีๆจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่งโดยไม่ผูกติดอยู่กับบริษัทในเครือเท่านั้น เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมทั้งเปิดให้บริการที่ปรึกษาและจัดพอร์ตการลงทุน TMB Advisory ทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการลงทุนที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถรับบริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยได้ริเริ่มการจัดอบรม LEAN Supply Chain ฟรีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายใต้ซัพพลายเชนของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้มีความรู้และทักษะสามารถนำ LEAN ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการทำงานและพัฒนากิจการของตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ทั้งนี้ ทีเอ็มบี ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีที่วางไว้ต่อไปภายใต้การนำของคุณปิติ โดยยังคงมุ่งเป็นธนาคารที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างตรงจุด (Need Based) ลูกค้าใช้งานง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นธนาคารที่ให้บริการ Transactional Banking ที่ดีที่สุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ลูกค้าเลือกใช้ทีเอ็มบีเป็นธนาคารหลักและบอกต่อ เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารไทยชั้นนำที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุด

 

In a continual and smooth leadership transition, Mr. Boontuck Wungcharoen will be CEO of TMB until this December 31 and the Bank’s Board of Directors has appointed Mr. Piti Tantakasem, currently the Bank’s Chief Financial Officer, to take the CEO role to lead TMB forward, effective from January 1, 2018, Mr. Rungson Sriworasat, TMB Chairman, announced.

Mr. Rungson said, “The appointment of Khun Piti is a continual and smooth leadership transition at TMB as Khun Boontuck has already completed 2 crucial assignments for his extended term. The tasks included leading the Bank’s digital transformation and managing the succession plan. TMB is now ready for the new leadership to continue to lead TMB according to our strategic plan. The Board of Directors as considered Khun Piti a visionary banker, with the right knowledge and experiences, who has been working with TMB since Khun Boontuck started his CEO duty at TMB. Khun Piti has also played a major role in mapping out and implementing TMB strategic business plan to achieve the Bank’s goals. In addition, Khun Piti is the person who understands and has lived the TMB Culture from the start. The Board of Directors is confident that Khun Piti can lead TMB to leap forward to serve the real needs of our customers effectively as stated in our strategic business plan.”

Mr. Piti, 47, is an experienced banker who has joined TMB as Chief Wholesale Banking Officer and is currently the Bank’s Chief Financial Officer. He holds a PhD in Strategic Management, MBA and undergraduate degree in Industrial Engineering. Before this appointment, he has worked in the banking industry for 25 years in diverse banking areas, including Wholesale Banking, SME Banking, Retail Banking and Capital Markets. He also possesses experience as an independent director of state enterprises and private companies.

Mr. Rungson added “On behalf of the Board of Directors, I would like to express our appreciation and deepest thanks to Khun Boontuck who has diligently dedicated himself to transform the Bank to become TMB today.

Since the very beginning that he has been assigned to take the most challenging role at TMB in 2008, Khun Boontuck has delivered many initiatives and has made the most significant changes to TMB and the Thai banking industry. His key achievements includes reorganization of TMB to be a customer-centric organization, establishing a strong organizational culture, building strong Bank’s financial performance, prudentially managing risk, increasing organization efficiency and agility to better serve customers, developing TMB workforce, creating the overall TMB strength and enhancing TMB potential to provide customers with the products and services which serve their real needs. Several TMB products and services have created new norms in the Thai banking industry. Khun Boontuck has made TMB a bank with strong capability and high potential in serving the needs of all stakeholders, including customers, shareholders, employees and the society as a whole.”

Mr. Boontuck remarks, “I would like to thank our customers, TMB Board of Directors and employees, who have been together on our “Make THE Difference” journey. With the strength in all areas and long-term strategic business plan to answer to customer needs, highly-efficient organization with its readiness for the digital age, good corporate governance, quality human resources, I strongly believe that TMB will further thrive and leap forward at a faster pace in the digital age. TMB will be the need-based and simple & easy bank that customer advocates and our customer base will be expanded continually.”

Mr. Boontuck has been appointed as CEO of TMB on July 14m 2008 and has led TMB and turned the Bank which had an accumulated losses of over 100 billion baht into a profitable bank which could pay dividend to shareholders for the 2010 performance year. It was TMB’s first dividend payment in 14 years. He has initiated “Make THE Difference” TMB’s brand ethos and, ever since, has built a strong TMB brand, restructured TMB to be a customer-centric organization, and increased the Bank’s efficiency, making TMB become the first Thai Bank to use “LEAN” for organization efficiency improvement. He has led the Bank to introduce new concepts in banking i.e. categorizing deposit accounts into two categories – transactional accounts such as TMB All Free and savings accounts such as TMB No Fixed – which provide customers with new thinking in managing their bank accounts for more benefits. Under Mr. Boontuck’s leadership, TMB has set a new norm in the Thai banking industry with the elimination of inter-region banking fee. All of these have been launched with in-depth studies and understanding of customer insights.

The Bank has also launched ME by TMB, the digital banking account, which offers depositors with higher interest rate than the regular bank accounts. The Bank also created a new mutual fund service offering aimed for all groups of customers for the first time in the Thai banking industry, titled “TMB Open Architecture”, of which TMB has gone beyond the limitation of working with only one asset management company which is its subsidiary. In this regards, TMB has joined hands with eight fund houses to provide quality mutual fund products to customers via all TMB branches nationwide, creating more opportunity for customers to gain more from their investment. The service has been recently taken to another level with “TMB Advisory” which provides customers with investment advice and asset allocation. Understanding the significance of SME role in economic development, Mr. Boontuck also initiated the LEAN Supply Chain development program for SMEs in the supply chains of major business corporations in different industrial segments. The development course is offered to SME free of charge, with an aim to instill the LEAN knowledge and skills among the Thai SMEs to improve their work process and develop their business to ensure their success and enhance their sustainable competitiveness.

Under the leadership of Mr. Piti, TMB will continue its business directions under the rolling 5-year strategic business plan. The Bank will provide customers with the products and services which serve the real needs of customers under the need-based and simple & easy concepts. TMB will continue to offer customers with the best transactional banking service which can effectively serve the needs of customers in the digital age so that customers choose to use TMB as their main banks and become TMB advocates, aiming to be the most progressive bank in Thailand.

24 views
bottom of page