top of page
347550.jpg

กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกยังฮอต... TMBAM เพิ่มทุน TMB G Income อีกแสนล้านบาท


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) ขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) กับสำนักงานก.ล.ต. เป็นครั้งที่สาม นับตั้งแต่การเปิดตัวจัดตั้งกองทุนครั้งแรกเมื่อ 19 พ.ค. 2559 เพื่อรองรับกับการเติบโตของกองทุนในอนาคต

โดยการเพิ่มทุนอีก 100,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ทำให้กองทุนมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 200,000 ล้านบาท

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM)กล่าวว่า “กองทุนได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ลงทุนจนกลายเป็นกองทุนต่างประเทศ (FIF) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันกองทุนเติบโตจนมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้

การจัดการอยู่ที่ 89,434 ล้านบาท การขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) ในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความตั้งใจของเราในการคัดเลือกกองทุน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนชาวไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะการที่กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอ”

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ กองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I เพียงกองเดียว ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) โดยกองทุนหลักนี้

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน และจากผลการดำเนินงานอันแข็งแกร่งทำให้กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับดีเยี่ยมสูงสุด 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์อีกด้วย สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย Global Income เองนั้นที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนรวมนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ระดับ 7.28% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ -3.92% ในสกุลเงินบาท (ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ณ 31 ก.ค. 2560)

อนึ่ง กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนและกองทุนสามารถทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ได้อย่างสม่ำเสมอ (ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี) เป็นทางเลือก

สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.เรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วย และไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถ

ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Income ได้ตามปกติ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนเพื่อโอกาสในการสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ

สามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM โทร 1725 ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่ www.tmbam.com

16 views
bottom of page