top of page
327304.jpg

‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล’ โชว์ผลงานดี...แนะลงทุนหุ้นไทยครึ่งปีหลังเน้นเลือกหุ้นรายตัว


‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล’ ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนอย่างต่อเนื่องเดือนสิงหาคม ปันผล 2กองทุนใหม่ที่เปิดขายใน ปีนี้ ‘CIMB-PRINCIPAL TDIF’ และ ‘CIMB-PRINCIPAL GREITs’ ดีเดย์จ่ายเงินปันผลครั้งแรกให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนวันที่ 7 และ 8 ส.ค. 60 ตามลำดับ หลังให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ด้านผู้บริหารประเมินตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังจะเคลื่ อนไหวแบบไซด์เวย์ แนะเลือกลงทุนหุ้นรายตัวพื้ นฐานดีปันผลสูง ขณะที่ การลงทุนใน Global REITs และ Thailand & Singapore REITs ในครึ่งปีหลังปีนี้ คาดได้รับผลดีจากการขยายตั วของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก หนุนการปรับขึ้นอัตราค่าเช่า

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้จ่ายเงินปันผลและรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจำนวน 8 กองทุนไปเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของการบริหารกองทุนใหม่ที่ เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ก็มี ผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกองทุนเปิด ‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้’ หรือ CIMB-Principal Thai Dynamic Income Equity Fund (CIMB-PRINCIPAL TDIF) ที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และธุรกิจมีแนวโน้มเติบโต หรือเป็นบริษัทที่มีประวัติจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยกองทุนดังกล่าวสามารถผลการดำเนินงานที่ดีให้ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ ที่ 2.05% และ 2.59% ตามลำดับ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ซึ่งอยู่ที่ 1.12% และ 1.83% ตามลำดับ จึงกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งแรก (จากผลการดำเนินงานวันที่ 31 ม.ค - 30 มิ.ย 2560) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่อัตรา 0.27 บาทต่อหน่วย

ขณะที่ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล โกลบอล รีทส์ หรือ CIMB-Principal GlobalREITs Fund (CIMB-PRINCIPAL GREITs) ที่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยเป็นกองทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เข้าลงทุนใน REITs ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่ างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยกองทุนสามารถสร้างผลการดำเนิ นการที่เหมาะสมซึ่งให้ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 2.41% และ 3.51% ตามลำดับ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ซึ่งอยู่ที่ 2.21% และ 5.17% ตามลำดับ จึงกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งแรก (จากผลการดำเนินงานวันที่ 7 มี.ค - 30 มิ.ย 2560) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่อัตรา 0.36 บาทต่อหน่วย

“แม้ว่าภาพรวมการลงทุนช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ยังมีความผันผวนบ้าง แต่เราสามารถบริหารกองทุนที่เปิดตัวในปีนี้ได้เป็นอย่างดี โดยกองทุน CIMB-PRINCIPAL TDIF มีจุดเด่นเน้นลงทุนในหุ้นปันผลดีที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งคาดว่ากองทุนจะได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้ นตัวจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการการใช้จ่ายภาครัฐในส่วนต่างๆ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคั ญของเศรษฐกิจ ส่งผลโดยรวมต่อการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ส่วนกองทุน CIMB-PRINCIPAL GREITs นั้น ได้รับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลดีต่อการปรับขึ้นอัตราค่ าเช่าของ REITs ซึ่งเป็นรายรับหลักของกองทุน” นายจุมพลกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัดกล่าวว่า ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยครึ่งปี หลังของปีนี้จะเคลื่ อนไหวแบบไซด์เวย์ ถึงแม้เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปี นี้จะขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกั บปีที่ผ่านมา ตามมุมมองของสำนักงานเศรษฐกิ จการคลังคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 เรามองว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวได้ดี การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขั บเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งการลงทุนภาครัฐยั งคงสามารถเบิกจ่ายได้ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ เป็นอานิสงส์เชิงบวกในด้านต้นทุนการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่ เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่ ขยายตัวต่อเนื่องได้แรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย และตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย แม้ว่าจะมีความผันผวนบางขณะ ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นการลงทุนหุ้นรายตัว โดยเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นในกลุ่มการเงิน (เช่าซื้อ, สินเชื่อส่วนบุคคล) กลุ่มการแพทย์ ก่อสร้างและอาหาร เนื่องจากภาคธนาคารน่าจะปล่อยกู้น้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคต้องพึ่งพาเงินกู้จาก non-bank เพิ่มขึ้น และเป็นผลดีกับหุ้นในกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่รัฐบาลยังจำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

ขณะเดียวกัน การลงทุนใน Global REITs และ Thailand & Singapore REITs ในครึ่งปีหลังของปีนี้ คาดว่าจะได้รับผลดีจากการขยายตั วของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าของ REITs โดยประเมินอัตราค่าเช่าของ Global REITs และ Thailand & Singapore REITs จะปรับขึ้น 4-5% และ 2-3% ตามลำดับ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากค่าเช่า คาดว่าจะอยู่ที่ 3-5% และ 5-6% ตามลำดับ (จากผลการดำเนินงานวันที่ 30 มิ.ย 2560)

“ปีนี้กองทุนของเราหลายกองทุนในทุกกลุ่มประเภทตราสารทั้งกลุ่มตราสารหนี้ กลุ่มผสม กลุ่มหุ้น กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก สามารถสร้างผลงานได้ดี ทำให้ในปีนี้เราสามารถที่ จะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้ โดยทีมจัดการลงทุนของเรายังคงเน้นวินัยในการลงทุนที่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว เน้นการลงทุนในหุ้นกำไรเติบโตและมีโอกาสอัตราการเพิ่มขึ้น มีอัตราเงินปันผลที่ดี รวมทั้งการเข้าลงทุนในจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จึงทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และทำให้กองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ อย่างต่อเนื่อง และเราหวังว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อไปในอนาคต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล กล่าว

20 views
bottom of page